ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 รายการ  ไฟล์
 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561                                       download