จรรยาบรรณ

garuda3

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เรื่อง แนวปฏิบัติจรรยาบรรณของบุคลากร   พ.ศ.๒๕๕๖

--------------------------

         เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรของสำนักมีความประพฤติดี  สำนึกในหน้าที่สามารถประสานงานกับ   ทุกฝ่าย ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้นและเพื่อความมีคุณธรรมและจริยธรรม อันยังจะผลให้ผู้ประพฤติเป็นที่เลื่อมใสศรัทธา  และยกย่องของบุคลากรทั่วไป  ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำนัก ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร  พ.ศ. ๒๕๕๖  สำหรับใช้เป็นแนวปฏิบัติของบุคลากรในสำนัก ดังนี้

จรรยาบรรณต่อตนเอง  มีแนวทางปฏิบัติดังนี้

ข้อ ๑ ประพฤติตนเองอยู่ในศีลธรรมอันดี  ดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและดำรงตนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อ ๒ ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพ

ข้อ ๓ เอาใจใส่  ห่วงใย  อาทรเกื้อกูลต่อผู้อื่น

ข้อ ๔ เป็นผู้มีจิตสำนึก  และความรับผิดชอบต่อสังคม

ข้อ ๕ ซื่อสัตย์ต่อตนเอง  ไม่ลอกเลียนแบบผลงานและทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

ข้อ ๖ พึงรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเคารพ

ข้อ ๗ มีความรักชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ข้อ ๘ เป็นแบบอย่างที่ดีการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย

ข้อ ๙ มีจิตสำนึกที่ดีในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ข้อ ๑๐ แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน  มีแนวทางปฏิบัติดังนี้

ข้อ ๑ ศึกษาและปฏิบัติตามปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์และนโยบายของสำนัก

ข้อ ๒ ซื่อสัตย์และมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

ข้อ ๓ ไม่กระทำการใดๆอันเป็นการหาผลประโยชน์แก่ตนโดยมิชอบ หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน

ข้อ ๔ ส่งเสริมและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

ข้อ ๕ ติดตามความก้าวหน้า หมั่นพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานที่ทันสมัยให้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและสำนัก

ข้อ ๖ ส่งเสริมและรักษาชื่อเสียงและผลประโยชน์ของสำนัก ไม่พึงให้ชื่อและทรัพยากรสำนักเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือหมู่คณะโดยมิชอบ

ข้อ ๗ เสนอแนะ มีส่วนร่วมและเสียสละในการพัฒนาสำนักด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ข้อ ๘ ใช้ทรัพย์สินของสำนักอย่างประหยัดและคุ้มค่า

ข้อ ๙ ดูแลและพิทักษ์ผลประโยชน์ของสำนักให้เปรียบเสมือนผลประโยชน์ของตน

จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน นักศึกษาและผู้รับบริการ  มีแนวทางปฏิบัติดังนี้

ข้อ ๑ พึงเคารพนับถือผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามในสิ่งที่ถูกต้อง

ข้อ ๒ พึงปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

ข้อ ๓ ประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีของนักศึกษาในเรื่องการแต่งกาย การพูดและการใช้ชีวิตในด้านอื่นๆ

ข้อ ๔ ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากผลงานที่เป็นของผู้อื่นที่เป็นเจ้าของร่วมกันมาเป็นเจ้าของ

ข้อ ๕ ส่งเสริมและผดุงเกียรติแห่งความเป็นบุคลากรของสำนัก

ข้อ ๖ ส่งเสริมความก้าวหน้าซึ่งกันและกันด้วยเหตุผลและความเอื้ออาทร

ข้อ ๗ ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่และบทบาทตามหน้าที่การงาน

ข้อ ๘ มีความเป็นกัลยาณมิตร  เมตตา ให้อภัย เอาใจใส ให้กำลังใจแก่นักศึกษาและบุคลากรของสำนัก

ข้อ ๙ พึงปฏิบัติให้เป็นที่เชื่อถือของคนทั่วไปและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ข้อ ๑๐ ให้เกียรติ ให้ความนับถือเพื่อนร่วมงาน

ข้อ ๑๑ พึงช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นในทางสร้างสรรค์

ข้อ ๑๒ รักษาและแสวงหามิตรภาพระหว่างผู้ร่วมงานและผู้ร่วมอาชีพ

ข้อ ๑๓ ยกย่องและนับถือผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมอาชีพทุกระดับ ที่มีความรู้ความสามารถและประพฤติดี

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพและการปฏิบัติงาน  มีแนวทางปฏิบัติดังนี้

ข้อ ๑ เปิดใจกว้างเพื่อพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้อง และมุ่งมั่นพัฒนาศาสตร์ของตนเองอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ  พร้อมทั้ง ติดตามวิทยาการใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง

ข้อ ๒ จัดทำแผนบริหารการปฏิบัติงานและแจ้งให้นักศึกษาทราบได้ตลอด

ข้อ ๓ พัฒนาเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน ให้ทันสมัย  แล้วนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ข้อ ๔ มีน้ำใจในการให้บริการและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

บทลงโทษ  มีดังนี้

ผู้ใดประพฤติผิดจรรยาบรรณที่ไม่เป็นความผิดทางวินัยให้ดำเนินการดังนี้

ข้อ ๑ ในกรณีที่เป็นความผิดจรรยาบรรณครั้งแรกให้ทำการตักเตือน

ข้อ ๒ หากยังประพฤติผิดจรรยาบรรณในเรื่องเดิมที่ถูกตักเตือนแล้ว ตามข้อ ๑) ให้ออกคำสั่งดำเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด

ข้อ ๓ ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่ง ตามข้อ ๒) ให้ทำทัณฑ์บนไว้เป็นหนังสือและเก็บรวบรวมไว้กับทะเบียนประวัติประจำตัวบุคลากร

ข้อ ๔ ในกรณีประพฤติผิดจรรยาบรรณ  ที่เป็นความผิดทางวินัยด้วยให้ดำเนินการทางวินัยในส่วนที่เกี่ยวข้องนั้น

          จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   ๙   ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖

อ่านประกาศเพิ่มเติม...คลิก