ระเบียบการโอนผลการเรียน

เอกสาร  อ่านเอกสาร 
 ระเบียบฯ ว่าด้วยการโอนผลการเรียน พ.ศ. 2548                                                               download
 ระเบียบฯ ว่าด้วยการโอนผลการเรียน พ.ศ. 2561  download
 ระเบียบฯ ว่าด้วยการโอนผลการเรียน พ.ศ. 2566