CON110761

 

CONx

บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา download2
 บัญชีรายชื่อวิทยาศาสตรบัณฑิต download
 บัญชีรายชื่อศิลปศาสตรบัณฑิต  download
 บัญชีรายชื่อบริหารธุรกิจบัณฑิต  download
 บัญชีรายชื่อนิติศาสตรบัณฑิต  download
 บัญชีรายชื่อรัฐประสาศนศาสตรบัณฑิต  download
 บัญชีรายชื่อการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  download
 บัญชีรายชื่อบัญชีบัณฑิต  download
 บัญชีรายชื่อวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  download
 บัญชีรายชื่อสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  download
 บัญชีรายชื่อครุศาสตรบัณฑิต  download

ให้ผู้สำเร็จการศึกษา    ส่งรูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

เขียนชื่อ – สกุล/ลำดับที่สำเร็จการศึกษา/วันที่สำเร็จการศึกษา/สาชาวิชา/เบอร์โทรศัพท์

ส่งภายในวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2561 ณ งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

ตัวอย่างส่งรูป (เขียนรายละเอียดหลังรูปถ่าย)

น.ส.ศุริญาภรณ์ แก้วเจ็ดแสง

ลำดับ 1

สำเร็จ 11 กรกฎาคม 2561

สาขาวิชา การบัญชี

088-8888888

 

        รับใบรายงานผลการศึกษา    ตั้งแต่วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561    ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการชั้น 1

สิงที่ต้องเตรียมมาด้วย  - บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวนักศึกษา

รับใบรับรองคุณวุฒิ     วันที่ 10 สิงหาคม 2561 (เนื่องจากสภามหาวิทยาลัย เลื่อนกำหนดการประชุมสภา) ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 1

สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย  - บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวนักศึกษา

กรณีรับแทน

 บิดา/มารดา เตรียมสำเนาทะเบียนบ้านบุตร/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา/มารดา

บุคคลอื่นรับแทน ให้นำเอกสารมาดังนี้

          1. ใบมอบฉันฑะ      

          2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้อนุญาตรับแทนและผู้มารับแทน)

สถานที่ติดต่อ

งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1

ห้องทิศเหนือ อาคารเรียนและปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ 045 – 352000 ต่อ 5600,1145

0000