ผลการพิจารณาการขอเทียบรายวิชา

เพื่อการโอนผลการเรียนหรือการโอนผลการเรียนรายวิชา

 

ปี พ.ศ. 2553
         
พ.ย. 53 ธ.ค. 53   
             
ปี พ.ศ. 2554
         
 
 
 
             
ปี พ.ศ. 2555
         
 
 
             
ปี พ.ศ. 2556
         
 ม.ค. 56  ก.พ. 56 มี.ค. 56  เม.ย. 56  พ.ค. 56  มิ.ย. 56 ก.ค. 56
ส.ค.56 ก.ย.56  ต.ค. 56 พ.ย. 56 ธ.ค. 56     
             
  ปี พ.ศ. 2557 คลิก        
  ปี พ.ศ. 2558  คลิก