เลื่อนสอบ

งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แนวปฏิบัติและขั้นตอนการขอเลื่อนสอบปลายภาคหลังวันสอบ

ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 นักศึกษา กศ.บป. รหัส 60 59 58 
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 นักศึกษา กศ.บป. รหัส 63 62 61
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 นักศึกษา ภาคปกติ  รหัส 60 59 58 
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 นักศึกษา ภาคปกติ รหัส 63 62 61
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562 นักศึกษา กศ.บป. รหัส 60 59 58 57
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562 นักศึกษา กศ.บป. รหัส 62 61
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 นักศึกษา ปกติ รหัส 60 59 58 57
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 นักศึกษา ปกติ รหัส 62 61
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 นักศึกษา กศ.บป. รหัส 62 61 (ฉบับแก้ไข)
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 นักศึกษา กศ.บป. รหัส 60 59 58 57
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 นักศึกษา กศ.บป. รหัส 61 62 (ฉบับแก้ไข)
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 นักศึกษา กศ.บป. รหัส 60 59 58 57 (ฉบับแก้ไข)
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2561 นักศึกษา กศ.บป. รหัส 61 (ฉบับแก้ไข)
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2561 นักศึกษา กศ.บป. รหัส 60 59 58 57 (ฉบับแก้ไข)
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2561 นักศึกษา กศ.บป. รหัส 61
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 นักศึกษา กศ.บป. รหัส 60 59 58 57
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 นักศึกษา ภาคปกติ รหัส 60 59 58 57
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 นักศึกษา กศ.บป. รหัส 61
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 นักศึกษา ภาคปกติ รหัส 61
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 นักศึกษา กศ.บป. รหัส 60 59 58 57
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 นักศึกษา กศ.บป. รหัส 61
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 นักศึกษา ภาคปกติ รหัส 60 59 58 57
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 นักศึกษา ภาคปกติ รหัส 61
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 นักศึกษา ภาคปกติ
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 นักศึกษา ภาคปกติ 
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559 นักศึกษา กศ.บป. (ทุกรุ่น)
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 นักศึกษา ภาคปกติ เข้าปี  56 57 58 และ 59
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 นักศึกษา กศ.บป. (ทุกรุ่น)
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559  นักศึกษา กศ.บป. (ทุกรุ่น)
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 นักศึกษา ภาคปกติ เข้าปี 56 57 และ 58 
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558  นักศึกษา ภาคปกติ เข้าปี 55 54 53 และ 52
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่  2/2558 นักศึกษา กศ.บป. (ทุกรุ่น
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557 นักศึกษา ภาคปกติ เข้าปี 56 57 
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557 นักศึกษา ภาคปกติ เข้าปี 55 54 53
adobe