คณะครุศาสตร์
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
  สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
  สาขาวิชาพลศึกษา 
  สาขาวิทยาศาสตร์ 
  สาขาวิชาสังคมศึกษา
  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
     
   
คณะนิติศาสตร์
  สาขาวิชานิิติศาสตร์  
  สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม  
     
คณะเกษตรศาสตร์ 
  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
  สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
     
คณะวิทยาศาสตร์
  สาขาวิชาเคมี 
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  สาขาจุลชีววิทยา
  สาขาวิชาชีววิทยา 
  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ต่อเนื่อง)
  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  สาขาวิชาฟิสิกส์ 
     
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 
  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์  
  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  
  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 
   สาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
     
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  
  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  (ต่อเนื่อง)
  สาขาวิชาการบัญชี  (บธ.บ.) น.ศ. เข้าศึกษา ปี 51, ปี 52
  สาขาวิชาการบัญชี  (บช.บ.) น.ศ. เข้าศึกษา ปี 50
  สาขาวิชาการบัญชี  (บช.บ.) น.ศ. เข้าศึกษา ปี 51, ปี 52 
  สาขาวิชาการตลาด 
  สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  สาขาวิชาบรรณารักศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (นักศึกษาเข้าศึกษา ปี 50) 
  สาขาวิชาบรรณารักศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (นักศึกษาเข้าศึกษา ปี 51 และ ปี 52) 
  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน   (นักศึกษาเข้าศึกษา ปี 50) 
  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน   (นักศึกษาเข้าศึกษา ปี 51 และ ปี 52) 
  สาขาวิชาดนตรี 
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
  สาขาวิชาภาษาจีน 
  สาขาวิชาภาษาไทย  (นักศึกษาเข้าศึกษา ปี 50) 
  สาขาวิชาภาษาไทย  (นักศึกษาเข้าศึกษา ปี 51 และ ปี 52) 
  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
  สาขาวิชาศิลปกรรม  
  สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร  
     
วิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนทางเลือก 
  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย