คณะคุรุศาสตร์
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
  สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
  สาขาวิชาพลศึกษา 
  สาขาวิทยาศาสตร์ 
  สาขาวิชาสังคมศึกษา
  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
     
   
คณะนิติศาสตร์                                                                                                                            พร้อมคำอธิบายรายวิชา
  สาขาวิชานิิติศาสตร์  
  สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม  
     
คณะเกษตรศาสตร์                                                                                                                      พร้อมคำอธิบายรายวิชา  
 16250 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
 16258 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
 16270 สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ
 16282 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 16256 สาขาวิชาการประมง
     
คณะวิทยาศาสตร์                                                                                                                        พร้อมคำอธิบายรายวิชา
 11284 สาขาวิชาเคมี 
 11249 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 11259 สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 11268 สาขาวิชาชีววิทยา 
 11240 สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
 11277 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 11247 สาขาวิชาฟิสิกส์ 
     
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                                                                                     พร้อมคำอธิบายรายวิชา
  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  
  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 
  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
     
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ                                                                                                พร้อมคำอธิบายรายวิชา
  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
  สาขาวิชาการจัดทั่วไป
  สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
  สาขาวิชาการบัญชี (บธ.บ)
  สาขาวิชาการตลาด 
  สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                                                                         พร้อมคำอธิบายรายวิชา
13314 สาขาวิชาบรรณารักศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
13921 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น   
13333 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
13361 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
13319 สาขาวิชาดนตรี 
13302 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
13330 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
13311 สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม
13353 สาขาวิชาภาษาจีน 
13301 สาขาวิชาภาษาไทย
13316 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
13324 สาขาวิชาศิลปกรรม  
13305 สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร  
     
โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์                                                                              พร้อมคำอธิบายรายวิชา
  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  สาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี
  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์
  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
     
วิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนทางเลือก                                                                พร้อมคำอธิบายรายวิชา
  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
     
คณะสาธารณสุขศาสตร์                                                                                                              พร้อมคำอธิบายรายวิชา
  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน