รายชื่อผู้สำเร็จประจำภาคการศึกษา 3/2558 วันที่ 22 มิถุนายน 2559.

CON220659

CONx

บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา download2
บัญชีรายชื่อการแพทย์แผนไทยบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อครุศาตรบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อนิติศาสตรบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อบริหารธุรกิจบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อบัญชีบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อวิทยาศาสตรบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อศิลปศาตรบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อสาธารณสุขศาตรบัณฑิต download

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 22 มิถุนายน 2559
- ติดต่อขอรับใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)ได้ตั้งแต่ วันที่ 27 มิถุนายน 2559
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ติดต่อไปได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
- ส่งรูปถ่ายชุดครุย 2 นิ้ว 1 รูป ได้ตั้งแต่ 23 - 27 มิถุนายน 2559
ให้เขียน ชื่อ-สกุล หมู่เรียน, รหัสประจำตัวนักศึกษา, ลำดับที่สำเร็จการศึกษา ด้านหลังรูปถ่าย 2 นิ้ว ก่อนนำส่ง งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา