รายชื่อผู้สำเร็จประจำภาคการศึกษา 1/2559 วันที่ 25 พ.ย. 2559

  • พิมพ์

CON251159

CONx

บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา download2
บัญชีรายชื่อครุศาตรบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อนิติศาสตรบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อบัญชีบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อบริหารธุรกิจบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อการแพทย์แผนไทยบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อวิทยาศาสตรบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อศิลปศาตรบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อสาธารณสุขศาตรบัณฑิต download

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

  • ติดต่อรับใบแสดงผลการศึกษา(Transcript)  วันที่ 30 พ.ย. 2559  ที่ งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • ส่งรูปถ่ายสีชุดครุย 2 นิ้ว 1 รูป ภายในวันที่ 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2559 (ด้านหลังรูปเขียน ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา หมู่เรียน ลำดับที่อนุมัติผลการศึกษา และวันที่สำเร็จการศึกษา) ที่ งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • ติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิ วันที่ 13 มกราคม 2560    ** นักศึกษาต้องติดต่อรับเอกสารด้วยตนเอง หรือ บิดามารดา เท่านั้น**       
  • สิ่งที่ต้องนำมาด้วย บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักศึกษา ** กรณี ผู้ปกครองรับเอกสารแทน ต้องนำบัตรประชาชนของผู้ปกครอง (ฉบับจริงเท่านั้น)**

สิ่งที่ต้องนำมาติดต่อ บัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน