รายชื่อผู้สำเร็จประจำภาคการศึกษา 2/2559 วันที่ 28 ก.พ. 60

  • พิมพ์

CON280259

CONx

บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา download2
บัญชีรายชื่อครุศาตรบัณฑิต download

 

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

  • ติดต่อรับใบแสดงผลการศึกษา(Transcript) ตั้งแต่  วันที่ 1 มี.ค. 2560  เวลา 09.00 น. ที่ งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สิ่งที่ต้องนำมาด้วยบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักศึกษา 
  • ส่งรูปถ่ายสีชุดครุย 2 นิ้ว 1 รูป ภายในวันที่ 1 - 3  มี.ค. 2560  (ด้านหลังรูปเขียน ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา หมู่เรียน ลำดับที่อนุมัติผลการศึกษา และวันที่สำเร็จการศึกษา) ที่ งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • ติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิ วันที่ 14 มี.ค. 2560
    สิ่งที่ต้องนำมาด้วย บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักศึกษา 

สิ่งที่ต้องนำมาติดต่อ บัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน