รายชื่อผู้สำเร็จประจำภาคการศึกษา 2/2559 วันที่ 31 มี.ค. 60

  • พิมพ์

CON310360

CONx

บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา download2
บัญชีรายชื่อวิทยาศาสตรบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อศิลปศาสตรบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อบริหารธุรกิจบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อนิติศาสตรบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อบัญชีบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อพยาบาลศาสตรบัณฑิต download

 

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา วันที่ 31 มีนาคม 2560

  • ติดต่อรับใบแสดงผลการศึกษา(Transcript) ตั้งแต่  วันที่ 1 เม.ย. 2560  เวลา 09.00 น. ที่ งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สิ่งที่ต้องนำมาด้วยบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักศึกษา 
  • ส่งงรูปถ่าย 2 นิ้ว ภายในวันที่ 1-3 เม.ย. 2560 (ด้านหลังรูปเขียน ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา หมู่เรียน ลำดับที่อนุมัติผลการศึกษา และวันที่สำเร็จการศึกษา)ที่ งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สิ่งที่ต้องนำมาด้วย บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักศึกษา 
  • ติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิ  25 เมษายน 2560

สิ่งที่ต้องนำมาติดต่อ บัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน