รายชื่อผู้สำเร็จประจำภาคการศึกษา 2/2559 วันที่ 16 พ.ค. 60

  • พิมพ์

CON160560

CONx

บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา download2
บัญชีรายชื่อครุศาสตรศาสตรบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อวิทยาศาสตรบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อศิลปศาสตรบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อบริหารธุรกิจบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อนิติศาสตรบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อรัฐประสาศนศาสตรบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อบัญชีบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อพยาบาลศาสตรบัณฑิต download

 

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

  • ติดต่อรับใบแสดงผลการศึกษา(Transcript) ตั้งแต่  วันที่ 19 พ.ค. 2560  เวลา 09.00 น. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง(ข้างหอประชุมไพรพะยอม)  สิ่งที่ต้องนำมาด้วยบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักศึกษา 
  • ส่งงรูปถ่าย 2 นิ้ว ภายในวันที่ 17 - 19 พ.ค. 2560 (ด้านหลังรูปเขียน ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา หมู่เรียน ลำดับที่อนุมัติผลการศึกษา และวันที่สำเร็จการศึกษา)ที่ งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • ติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิ  25 พฤษภาคม  2560 ณ หอประชุมไพรพะยอม ประตูทางเข้าฝั่งตรงข้าม อาคารศูนย์การเรียนรู้

        สิ่งที่ต้องนำมาติดต่อ บัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน

       กรณี ผู้ปกครองมารับเอกสารแทน(บิดา หรือ มารดา) จะต้องแสดงบัตรประชาชนของผู้ปกครอง