รายชื่อผู้สำเร็จประจำภาคการศึกษา 2/2559 วันที่ 5 มิ.ย. 60

  • พิมพ์

CON05062560

CONx

บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา download2
บัญชีรายชื่อวิทยาศาสตรบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อศิลปศาสตรบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อบริหารธุรกิจบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อแพทย์แผนไทยบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต download

 

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา วันที่ 5 มิถุนายน 2560

  • ติดต่อรับใบแสดงผลการศึกษา(Transcript) ตั้งแต่  วันที่ 6 มิ.ย. 2560  เวลา 09.00 น. ณ งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  สิ่งที่ต้องนำมาด้วยบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักศึกษา 
  • ส่งงรูปถ่าย 2 นิ้ว ภายในวันที่ 6-8 มิ.ย. 2560 (ด้านหลังรูปเขียน ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา หมู่เรียน ลำดับที่อนุมัติผลการศึกษา และวันที่สำเร็จการศึกษา)ที่ งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา (ประตูหมายเลข 7-8-9) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • ติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิ  5 ก.ค.  2560 ณ งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา       สิ่งที่ต้องนำมาติดต่อ บัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน

       กรณี ผู้ปกครองมารับเอกสารแทน(บิดา หรือ มารดา) จะต้องแสดงบัตรประชาชนของผู้ปกครอง