รายชื่อผู้สำเร็จประจำภาคการศึกษา 1/2560 วันที่ 15 พ.ย. 60

CON151160

 

CONx

บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา download2
บัญชีรายชื่อครุศาสตรบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อวิทยาศาสตรบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อศิลปศาสตรบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อบริหารธุรกิจบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อนิติศาสตรบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อรัฐประสาศนศาสตรบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อการแพทย์แผนไทยบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อบัญชีบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต download

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

 • ส่งรูปถ่าย 2 นิ้ว วันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา อาคารเรียนและปฏิบัติการ(ขวามือ) 
  • (ด้านหลังรูปเขียน ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา หมู่เรียน ลำดับที่อนุมัติผลการศึกษา และวันที่สำเร็จการศึกษา)ที่ งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • ติดต่อรับใบแสดงผลการศึกษา(Transcript)  ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา อาคารเรียนและปฏิบัติการ(ขวามือ)    
  • สิ่งที่ต้องนำมาด้วยบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักศึกษา 
 • ติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิ   วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา อาคารเรียนและปฏิบัติการ(ขวามือ) 
  • รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาวันที่ 15 พ.ย. 60 ที่ค้างหนึ้สินกับมหาวิทยาลัยฯ ผู้ที่มีรายชื่อจะต้องติดต่อชำระหนึ้สินกับหน่วยงานที่ติดค้างก่อนติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิ คลิก
  • สิ่งที่ต้องนำมาติดต่อ บัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน
  • กรณี ผู้ปกครองมารับเอกสารแทน(บิดา หรือ มารดา) จะต้องแสดงบัตรประชาชนของผู้ปกครอง

0000