รายชื่อผู้สำเร็จประจำภาคการศึกษา 1/2560 วันที่ 13 ธ.ค. 2560

 CON151160

 

CONx

บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา download2
 บัญชีรายชื่อวิทยาศาสตรบัณฑิต download
 บัญชีรายชื่อศิลปศาสตรบัณฑิต  download
 บัญชีรายชื่อบริหารธุรกิจบัณฑิต  download
 บัญชีรายชื่อนิติศาสตรบัณฑิต  download
 บัญชีรายชื่อรัฐประสาศนศาสตรบัณฑิต  download
 บัญชีรายชื่อการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  download
 บัญชีรายชื่อบัญชีบัณฑิต  download
 บัญชีรายชื่อวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  download
 บัญชีรายชื่อสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  download
   

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

 • ส่งรูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป วันที่ 14 - 16 ธันวาคม เวลา 09.30 น. ณ งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา อาคารเรียนและปฏิบัติการ(ขวามือ) 
  • (ด้านหลังรูปเขียน ชื่อ-สกุล ลำดับที่อนุมัติผลการศึกษา และวันที่สำเร็จการศึกษา)ที่ งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • ติดต่อรับใบแสดงผลการศึกษา(Transcript)  ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 1 (ขวามือ)    
  • สิ่งที่ต้องนำมาด้วยบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักศึกษา 
 • ติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิ   วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา อาคารเรียนและปฏิบัติการ(ขวามือ) 
  •  
  • สิ่งที่ต้องนำมาติดต่อ บัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน
  • กรณี ผู้ปกครองมารับเอกสารแทน(บิดา หรือ มารดา) จะต้องแสดงบัตรประชาชนของผู้ปกครอง

0000