รายชื่อผู้สำเร็จประจำภาคการศึกษา 1/2560 วันที่ 13 ธ.ค. 2560

 • พิมพ์

 CON151160

 

CONx

บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา download2
 บัญชีรายชื่อวิทยาศาสตรบัณฑิต download
 บัญชีรายชื่อศิลปศาสตรบัณฑิต  download
 บัญชีรายชื่อบริหารธุรกิจบัณฑิต  download
 บัญชีรายชื่อนิติศาสตรบัณฑิต  download
 บัญชีรายชื่อรัฐประสาศนศาสตรบัณฑิต  download
 บัญชีรายชื่อการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  download
 บัญชีรายชื่อบัญชีบัณฑิต  download
 บัญชีรายชื่อวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  download
 บัญชีรายชื่อสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  download
   

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

 • ส่งรูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป วันที่ 14 - 16 ธันวาคม เวลา 09.30 น. ณ งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา อาคารเรียนและปฏิบัติการ(ขวามือ) 
  • (ด้านหลังรูปเขียน ชื่อ-สกุล ลำดับที่อนุมัติผลการศึกษา และวันที่สำเร็จการศึกษา)ที่ งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • ติดต่อรับใบแสดงผลการศึกษา(Transcript)  ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 1 (ขวามือ)    
  • สิ่งที่ต้องนำมาด้วยบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักศึกษา 
 • ติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิ   วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา อาคารเรียนและปฏิบัติการ(ขวามือ) 
  •  
  • สิ่งที่ต้องนำมาติดต่อ บัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน
  • กรณี ผู้ปกครองมารับเอกสารแทน(บิดา หรือ มารดา) จะต้องแสดงบัตรประชาชนของผู้ปกครอง

0000