รายชื่อผู้สำเร็จประจำภาคการศึกษา 2/2560 วันที่ 8 มี.ค. 61 (ค.บ.)

 CON151160

 

CONx

บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา download2
 บัญชีรายชื่อครุศาสตรบัณฑิต download

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา วันที่ 8 มีนาคม 2561

 • ส่งรูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป วันที่ 9 - 12 มีนาคม 2561 น. ณ งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา อาคารเรียนและปฏิบัติการ(ขวามือ) 
  • (ด้านหลังรูปเขียน ชื่อ-สกุล ลำดับที่อนุมัติผลการศึกษา และวันที่สำเร็จการศึกษา)
 • ติดต่อรับใบแสดงผลการศึกษา(Transcript)  ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561  ณ งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 1 (ขวามือ)    
  • สิ่งที่ต้องนำมาด้วยบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักศึกษา 
 • ติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิ   วันที่ 3 เมษายน 2561 ณ งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา อาคารเรียนและปฏิบัติการ(ขวามือ) 
  •  
  • สิ่งที่ต้องนำมาติดต่อ บัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน
  • กรณี ผู้ปกครองมารับเอกสารแทน(บิดา หรือ มารดา) จะต้องแสดงบัตรประชาชนของผู้ปกครอง

0000