รายชื่อผู้สำเร็จประจำภาคการศึกษา 2/2560 วันที่ 18 เม.ย. 2561 ภาคปกติ

 • พิมพ์

 CON180461

 

CONx

บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา download2
 ตรวจสอบรายชื่อ---------------------------->
download

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา 

 • ส่งรูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป วันที่ 19 - 20 เมษายน 2561 น. ณ งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา อาคารเรียนและปฏิบัติการ(ขวามือ) 
  • (ด้านหลังรูปเขียน ชื่อ-สกุล ลำดับที่อนุมัติผลการศึกษา วันที่สำเร็จการศึกษา สาขาวิชา และเบอร์โทรศัพท์)
  • ตัวอย่าง

 

 น.ส.สุริยาภรณ์ แก้วเจ็ดแสง

ลำดับ 1

สำเร็จ 18 เม.ย. 61

สาขาวิชา การบัญชี

088-888-8888

 

 • ติดต่อรับใบแสดงผลการศึกษา(Transcript)  ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561  ณ โรงยิมเนเซียม 
  • สิ่งที่ต้องนำมาด้วย  บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักศึกษา 
 • ติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิ   วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ โรงยิมเนเซียม
  • สิ่งที่ต้องนำมาติดต่อ บัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน
  • กรณี ผู้ปกครองมารับเอกสารแทน(บิดา หรือ มารดา) จะต้องแสดงบัตรประชาชนของผู้ปกครอง
  • และติดต่อรับค่าประกันของเสียหาย (500บาท) คืน ที่กองคลัง 

0000