รายชื่อผู้สำเร็จประจำภาคการศึกษา 3/2560 วันที่ 11 ก.ค. 61

 CON110761

 

CONx

บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา download2
 บัญชีรายชื่อวิทยาศาสตรบัณฑิต download
 บัญชีรายชื่อศิลปศาสตรบัณฑิต  download
 บัญชีรายชื่อบริหารธุรกิจบัณฑิต  download
 บัญชีรายชื่อนิติศาสตรบัณฑิต  download
 บัญชีรายชื่อรัฐประสาศนศาสตรบัณฑิต  download
 บัญชีรายชื่อการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  download
 บัญชีรายชื่อบัญชีบัณฑิต  download
 บัญชีรายชื่อวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  download
 บัญชีรายชื่อสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  download
 บัญชีรายชื่อครุศาสตรบัณฑิต  download

ให้ผู้สำเร็จการศึกษา    ส่งรูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

เขียนชื่อ – สกุล/ลำดับที่สำเร็จการศึกษา/วันที่สำเร็จการศึกษา/สาชาวิชา/เบอร์โทรศัพท์

ส่งภายในวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2561 ณ งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

ตัวอย่างส่งรูป (เขียนรายละเอียดหลังรูปถ่าย)

น.ส.ศุริญาภรณ์ แก้วเจ็ดแสง

ลำดับ 1

สำเร็จ 11 กรกฎาคม 2561

สาขาวิชา การบัญชี

088-8888888

 

        รับใบรายงานผลการศึกษา    ตั้งแต่วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561    ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการชั้น 1

สิงที่ต้องเตรียมมาด้วย  - บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวนักศึกษา

รับใบรับรองคุณวุฒิ     วันที่ 10 สิงหาคม 2561 (เนื่องจากสภามหาวิทยาลัย เลื่อนกำหนดการประชุมสภา) ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 1

สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย  - บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวนักศึกษา

กรณีรับแทน

 บิดา/มารดา เตรียมสำเนาทะเบียนบ้านบุตร/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา/มารดา

บุคคลอื่นรับแทน ให้นำเอกสารมาดังนี้

          1. ใบมอบฉันฑะ      

          2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้อนุญาตรับแทนและผู้มารับแทน)

สถานที่ติดต่อ

งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1

ห้องทิศเหนือ อาคารเรียนและปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ 045 – 352000 ต่อ 5600,1145

0000