รายชื่อบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2557 - 2558

57-58

ลำดับที่ ปริญญา ประเภท ชื่อย่อ ไฟล์
1 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  ก1 ค.บ. คลิก
2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  ก2 ค.บ. คลิก
3 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต    ค.บ. คลิก
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ก1 บธ.บ. คลิก
5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ก2 บธ.บ. คลิก
6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต   บธ.บ. คลิก
7 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ก1 บช.บ. คลิก
8 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ก2 บช.บ. คลิก
9 ปริญญาบัญชีบัณฑิต   บช.บ. คลิก
10 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ก1 ศศ.บ. คลิก
11 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ก2 ศศ.บ. คลิก
12 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต   ศศ.บ. คลิก
13 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ก1 รป.บ. คลิก
14 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ก2 รป.บ. คลิก
15 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   รป.บ. คลิก
16 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ก1 วท.บ. คลิก
17 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ก2 วท.บ. คลิก
18 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต   วท.บ. คลิก
19 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  ก2 วศ.บ. คลิก
20 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    วศ.บ. คลิก
21 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ก1 น.บ. คลิก
22 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ก2 น.บ. คลิก
23 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต   น.บ. คลิก
24 ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ก1 พท.บ. คลิก
25 ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ก2 พท.บ. คลิก
26 ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต   พท.บ. คลิก
27 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   ส.บ. คลิก

Untitled-2

 กำหนดการรายงานตัวและฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  คลิก

 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกซ้อมเพื่อรับเข้าพระราชทานปริญญาบัตร  คลิก

 การแต่งกาย อาจารย์ / แขกผู้มีเกียรติ / บัณฑิต / ญาติบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คลิก