ประจําปีการศึกษา 2558 - 2559

con58-59

*กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบภายหลัง*

 

กำหนดการรายงานตัวและฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  คลิก

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คลิก

เอกสารประกอบการฝึกซ้อมบัณฑิต คลิก

ลำดับที่ ปริญญา ประเภท ไฟล์
1

 

 

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 

ก1 คลิก
2 ก2 คลิก
3   คลิก
4

 

 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ก1 คลิก
5 ก2 คลิก
6   คลิก
7

 

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ก1 คลิก
8 ก2 คลิก
9   คลิก
10

 

 

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ก1 คลิก
11 ก2 คลิก
12   คลิก
13

 

 

ปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต

ก1 คลิก
14 ก2 คลิก
15   คลิก
16

 

 

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ก1 คลิก
17 ก2 คลิก
18   คลิก
19

 

 

ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ก1 คลิก
20 ก2 คลิก
21   คลิก
22

 

 

ปริญญาบัญชีบัณฑิต

ก1 คลิก
23 ก2 คลิก
24   คลิก
25

 

 

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ก1 คลิก
26 ก2 คลิก
27   คลิก
28

 

 

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ก1  คลิก
29 ก2 คลิก
30   คลิก
31

 

 

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ก1  คลิก
32 ก2  คลิก
33    คลิก