ประจําปีการศึกษา 2559 - 2560

con58-59

*กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบภายหลัง*

----------------------------------------------------------------------------------

กรณีผู้ประสงค์ขอเลื่อนเข้ารับปริญญาบัตร ให้ดาวน์โหลดคำร้องและดำเนินการตามขั้นตอน คำร้องคลิก ดังนี้  

1. นักศึกษากรอกให้ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมระบุสาเหตุ และแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา 

2. บัณฑิตที่ผ่านการพิจารณาขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญา จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาในครั้งถัดไป เท่านั้น 

3. มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณารับคำร้องขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เท่านั้น

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หนังสือเชิญฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

กำหนดการรายงานตัวและฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกซ้อม

ลำดับที่ ปริญญา ประเภท ไฟล์
1

 

 

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 

ก1 คลิก
2 ก2 คลิก
3   คลิก
4

 

 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ก1 คลิก
5 ก2 คลิก
6   คลิก
7

 

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ก1 คลิก
8 ก2 คลิก
9   คลิก
10

 

 

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

ก1 คลิก
11 ก2 คลิก
12   คลิก
13

 

 

ปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต

ก1 คลิก
14 ก2 คลิก
15   คลิก
16

 

 

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ก1 คลิก
17 ก2 คลิก
18   คลิก
19

 

 

ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ก1 คลิก
20 ก2 คลิก
21   คลิก
22

 

 

ปริญญาบัญชีบัณฑิต

ก1 คลิก
23 ก2 คลิก
24   คลิก
25

 

 

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ก1 คลิก
26   คลิก
     
27

 

 

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ก1  คลิก
28 ก2 คลิก
29   คลิก
30

 

 

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ก1  คลิก
31 ก2  คลิก
32    คลิก