ผลการพิจารณาเลื่อนสอบปลายภาคปกติ 2/60 (ทุกรหัส)

นักศึกษาที่่ยื่นเรื่องขอเลื่อนสอบปลายภาค(หลังวันสอบ) ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ให้มารับผลพิจารณาเลื่อนสอบปลายภาคได้ที่งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

ไฟล์ไม่แสดง คลิก