คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระดับปริญญาตรี

ลำดับ หลักสูตร สภาหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร วันที่ สกอ. อนุมัติ
1 วท.บ. ปรับปรุง พ.ศ.2558 2. อ.พัฒนา ศรีชาลี 30 ต.ค. 2558
   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   2. อ.เอกราช  ธรรมษา*  
      3. อ.อรอุมา เนียมหอม*  
      4. ผศ.สุระเจตน์  อ่อนฤทธิ์*  
      5. ชัยวุฒิ วุทธิสิทธิ์  
2 วท.บ.เทคโนโลยีการจัดการ ปรับปรุง พ.ศ.2558 1. อ.ดร.คลอเคลีย วจนะวิชากร* 30 ต.ค. 2558
  อุตสาหกรรม   2. อ.ดร.กนกวรรณ สุภักดี*  
      3. อ.กิตติคุณ นิมิตแสงเทียน*  
      4. อ. ว่าที่ ร.ต.เชษฐ์ ศรีไมตรี  
      5. อ.ปานจิต ศรีสวัสดิ์  
      6. อ.วรัญญู ทิพย์โพธิ์  
3 วศ.บ.วิศวกรรมเครือข่าย ปรับปรุง พ.ศ.2558 1. อ.ณัฐวัตร คมเฉียบ* 30 ต.ค. 2558
  คอมพิวเตอร์   2. อ.วนษา สินจังหรีด *  
      3. อ.เฉลิมเกียรติ สุตาชา  
      4. อ.ชานนท์ จังกาจิตต์  
      5. อ.ปิยวิทย์  เอี่ยมพริ้ง*  
      5. อ.ภัทรกิติ ไชยสิงห์  
4 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุง พ.ศ.2559 1. อ.ดร.สุทิพย์ เป้งทอง* 31 ต.ค. 2559
   (ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร   2. อ.วีรวัตร คำภู*  
  พ.ศ. 2548)   3. อ.ภัทรา สวนโสกเชือก*  
      4. อ.ชาญชัย นามพล*  
      5. อ.มริษา  แขค้างพลู*  
5 วท.บ.การออกแบบผลิตภัณฑ์ ปรับปรุง พ.ศ.2559 1. อ.ยุทธศักดิ์  สัณฑมาศ อยู่ระหว่าง
  (ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร    2. อ.วัชระชัย บุญน้อย* เสนอ 
  พ.ศ. 2548)   3. อ.นริศรา สารีบุตร* สกอ. พิจารณา
      4. ผศ.วศิน  เนียมหอม* รับรอง
      5. อ.ประภาพร กิติศรีวรพันธ์  
6 วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปรับปรุง พ.ศ.2554 1. อ.คณาธิศ เนียมหอม* 11 พ.ค. 2555
  เพื่อการออกแบบ   2. อาจารย์กษมา  ดอกดวง ชะลอการรับ
      3. อ.ประภาพร กิติศรีวรพันธุ์* นักศึกษา
      4. อ.จิราภรณ์  ประชุมรักษ์  
      5. อ.ชัยรัตน์ พิมพบุตร*  
7 วท.บ.เทคโนโลยีโยธา ปรับปรุง พ.ศ.2559 1. อ.สุรศักดิ์ นิยมพานิชพัฒนา* 20 ก.ย. 2559
  (ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร    2. ผศ.พ.อ.ต.ภัทระ เกิดอินทร์*  
  พ.ศ. 2548)   3. อ.กันย์สินี จาฎุพจน์*  
      4. อ.นพพร อำนาจบุดดี*  
      5. อ.ปริญญา ทุมมา*  
8 วท.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ปรัปปรุง พ.ศ.2559 1. อ.อุทัย ใจทอง* 20 ก.ย. 2559
  (ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร   2. อ.ณัฐพร พันธุ์เพ็ง*  
  พ.ศ. 2548)   3. อ.วิรงรอง แสงเดือน*  
      4. อ.อัสนี  อำนวย*  
      5. ผศ.สนธยา เกาะสมบัติ*  
9 วท.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ปรัปปรุง พ.ศ.2559 1. อ.ประมาณ สุทธิเวสน์วรากุล* 12 ต.ค 2559
  (ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร   2.อ.อชินี พลสวัสดิ์*  
  พ.ศ. 2548)   3. อ.สุเทพ นระมาตย์*  
      4. อ.นงลักษณ์ บุญมา  
      5. อ.พิมาย แสวงผล  
10 วท.บ.ระบบสารสนเทศ ใหม่ พ.ศ.2555 1. อ.อัจฉริยา เหล่าศิริ* 4 ก.ค. 2555
  คอมพิวเตอร์   2. อ.เอกพล ภูติจันทร์* ชะลอการรับ
      3. อ.ปิยะวัฒน์  อัฒจักร* นักศึกษา
      4. อ.ชัยรัตน์ ธรณี  
      5. อ.ศิริภิญญา อาสา  
11 วท.บ. การจัดการโลจิสติกส์ ใหม่ พ.ศ.2558 1. อ.พชร วารินสิทธิกุล* 16 ก.ค. 2558
      2. อ.ณัฐภัค พละพันธุ์*  
      3.อ.ภีม  พรประเสริฐ*  
      4. อ.เกียรติศักดิ์  พระเนตร  
      5. อ.ปวิณญดา บุญรมย์  
         
ระดับบัณฑิตศึกษา      
ลำดับ หลักสูตร สภาหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร วันที่ สกอ. อนุมัติ
1 วท.ม.เทคโนโลยีวิศวกรรม ใหม่ พ.ศ.2555 1. รศ.ดร.ดำรงฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร* 4 ก.ค. 2555
      2. อ.ดร.วิเชียร โสมณวัฒน์*  
      3. อ.ดร.นัทธพงศ์ นันทสำเริง*  
      4. อ.ดร.ดนุ วิโรจน์อุไรเรือง  
      5. อ.ดร.นิกร  เห็นงาม  
หมายเหตุ   * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
       หลักสูตร ลำดับที่1, 3, 6, 10 กำลังอยู่ในขั้นตอนการเสนออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
         
       ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ย. 2559