คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระดับปริญญาตรี

ลำดับ หลักสูตร สภาหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร วันที่ สกอ. อนุมัติ
1 ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ ปรับปรุง พ.ศ.2559 1. อ.ดร.สุรพล ซาเสน* อยู่ระหว่าง
  (ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร    2. อ.ชัชฎาภรณ์  ไชยสัตย์* สกอ. 
  พ.ศ. 2548)   3. อ.ปรีดี ทุมเมฆ พิจารณา
      4. อ.วัชราภรณ์ ทวีกุล* รับรอง
      5. อ.สิริวรัญญา เลิศสกุลรุ่งเรือง*  
2 ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน ปรับปรุง พ.ศ.2559 1. ผศ.กาญจนา ชินนาค* อยู่ระหว่าง
  (ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร    2. ผศ.ดร.อานันท์ ทาปทา* สกอ. 
  พ.ศ. 2548)   3. อ.สุชาดา แม้นพยัคฆ์* พิจารณา
      4. อ.ขวัญสุปาณัฏฐ์ พันธ์เกษม* รับรอง
      5. อ.อนันต์ แม้นพยัคฆ์*  
3 ศศ.บ.การจัดการ ปรับปรุง พ.ศ.2559 1. อ.อาภารัตน์ ประทีปะเสน* 12 ต.ค. 2559
  การท่องเที่ยวและบริการ   2. อ.เนียนนิภา สำเนียงเสนาะ*  
  (ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร    3. อ.ภูวดล งามมาก*  
  พ.ศ. 2548)   5. อ.จักรวาล วงศ์มณี*  
      6. อ.ดร.กุลวดี ละม้ายจีน*  
4 ศศ.บ.ธุรกิจโรงแรม ปรับปรุง พ.ศ.2559 1. อ.ดร.วิตติกา ทางชั้น* 12 ต.ค. 2559
  (ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร    2. อ.บุรินทร์ ศิริเนตร*  
  พ.ศ. 2548)   3. อ.สถาพร ยังประยูร*  
      4. อ.มณีกาญจน เขียวรัตน์  
      5. อ.พรพิมล ศรีธเรศ  
      6. อ.รฐา จันทวารา  
5 ศศ.บ.ภาษาจีน ปรับปรุง พ.ศ.2559 1. อ.จุฬาลักษณ์ ขอบงาม* 12 ต.ค. 2559
  (ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร    2. อ.อาจารีย์  ศรีหล้า*  
  พ.ศ. 2548)   3. อ.ดวงกมล วสุเพ็ญ  
      4. Miss.Li Yuan Yuan  
      5. Mr.Dai Zhiyong  
6 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ปรับปรุง พ.ศ.2559 1. อ.กนิษฐา จัตุพันธ์* 12 ต.ค. 2559
  (ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร    2. อ.นันทิพา สันทัดการ*  
  พ.ศ. 2548)   3. อ.วันชนะ บุญชม*  
      4. อ.ปริเทพ โคตรคำ*  
      5. อ.สุมาลินี ไชยศรีสุข*  
7 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปรับปรุง พ.ศ.2559 1. อ.จุฑามณี ทิพราช* 12 ต.ค. 2559
  (ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร    2. ผศ.สุรนี แก้วกลม*  
  พ.ศ. 2548)   3. อ.พัทธนันท์ สุจริตจันทร์*  
      4. อ.ชญานันท์ ปิติกรพวงเพชร*  
      5. อ.นิติรัตน์ อุทธชาติ*  
8 ศศ.บ.ภาษาไทย ปรับปรุง พ.ศ.2559 1. อ.กนกศักดิ์  ธานี* อยู่ระหว่าง
  (ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร    2. ผศ.ดร.สุนทร วรหาร* สกอ. 
  พ.ศ. 2558)   3. อ.มานิตย์ โศกค้อ* พิจารณา
      4. อ.ภัทรขวัญ ลาสงยาง* รับรอง
      5. ผศ.ภิชญาพร อยู่คล้ำ*  
      6. ผศ.สริยกานต์  ยี่เก็งเอี่ยม  
      7. อ.รังสรรค์ นัยพรม  
      8. อ.กิติราช พงษ์เฉลียว  
      9. อ.กอบชัย รัฐอุบล  
9 ศศ.บ.นาฏศิลป์และการละคร ปรับปรุง พ.ศ.2559 1. ผศ.วรางคณา วุฒิช่วย*  
  (ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร    2. อ.ปิ่นมณ  สาระมัย* 2 ก.ย. 2559
  พ.ศ. 2548)   3. อ.สิทธา สว่างศรี*  
      4. อ.ดร.ธรชญา ภูมิจิโรจ  
      5. อ.พลวัฒน์  โตสารเดช  
10 ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และ ปรับปรุง พ.ศ.2559 1. ผศ.ร้อยเอกวราวุธ ผลานันต์*  
  สารสนเทศศาสตร์   2. ผศ.ประคอง บุญทน* 2 ก.ย. 2559
  (ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร    3. อ.ชนันต์รัตน์ รูปใหญ่*  
  พ.ศ. 2548)   4. อ.ปัทมา จรัสรุ่งรวีวร  
      5. อ.วรนุช ศรีพลัง  
11 ศศ.บ.ดนตรี ปรับปรุง พ.ศ.2559 1. ผศ.ประณต พลอาษา*  
  (ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร    2. ผศ.นิสิต  ภาคบุปผา* 2 ก.ย. 2559
  พ.ศ. 2548)   3. อ.ศรัณย์  ศรีพุทธรินทร์*  
      4. อ.ณณฐ วิโย*  
      5. อ.ดิฐพงษ์ อุเทศธำรง*  
12 ศศ.บ.ศิลปกรรม ปรับปรุง พ.ศ.2559 1. ผศ.วุฒิไกร ศิริกุล* อยู่ระหว่าง
  (ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร    2.ผศ.ศักดา บุญยืด* สกอ. 
  พ.ศ. 2559)   3. ผศ.สุภัต รักเปี่ยม* พิจารณา
      4. อ.จตุพล รักเปี่ยม* รับรอง
      5. อ.ประยุทธ สารัง*  
      6. อ.เจษฎา สายสุข  
13 รป.บ.การปกครองท้องถิ่น ปรับปรุง พ.ศ.2556 1. อ.สุเชาวน์ มีหนองหว้า*  
      2. อ.อาทิตย์ บุญอาจ* 28 มิ.ย. 2556
      3. อ.ประกาศิต  เศวตธรรม*  
      4. อ.วิชัย ลุนสอน*  
      5. อ.ศศิธร อดิศรเมธากุล*  
ระดับบัณฑิตศึกษา      
ลำดับ หลักสูตร สภาหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร วันที่ สกอ. อนุมัติ
1 ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการ ปรับปรุง พ.ศ.2559 1. ผศ.ดร.จิตรกร โพธิ์งาม*  2 ก.ย. 2559
  พัฒนา   2. ผศ.ดร.ประสิทธิ์ กุลบุญญา*  
      3. อ.ดร.สุชาติ บุษย์ชญานนท์*  
      4. อ.ดร.ธิดารัตน์ ดวงสินธุ์  
      5. ผศ.ดร.รัตนะ ปัญญาภา  
2 ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ ปรับปรุง พ.ศ.2553 1. อ.ดร.นุชประภา กงเพชร เดนนิส*  24 ม.ค. 2554
      2. อ.ดร.ชญาดา ดานุวงศ์* ชะลอการรับ
      3. ผศ.ดร.เสรี สมชอบ* นักศึกษา
      4. อ.ดร.พรหมมินทร์ กองแก้ว  
      5. อ.รติรส พิพิธภักดี  
3 รป.ม.การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น ปรับปรุง พ.ศ.2559 1. ผศ.ดร.อรทัย เลียงจินดาถาวร* อยู่ระหว่าง สกอ. 
  หมายเหตุ  สกอ. ส่งหนังสือกลับมาให้อาจารย์   3. อ.ดร.ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์* พิจารณารับรอง
  ลำดับที่ 2, 3 ขาดคุณสมบัติตามเกณฑ์ มคอ.1   4. ผศ.ดร.วินัย จำปาอ่อน*  
      4. ผศ.ดร.ภูษิต ฉัตรวิริยาวงศ์  
      5. ผศ.ดร.สุปิยา ทาปทา  
4 ปร.ด.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปรับปรุง พ.ศ.2558 1. รศ.ดร.มาลี ไชยเสนา* 3 ธ.ค. 2558 
  ภูมิภาค   2. ผศ.ดร.ชมพูนุท โมราชาติ*  
      3. อ.ดร.กิติรัตน์ สีหบัณฑ์*  
      4. ผศ.ดร.จิตรกร  โพธิ์งาม  
      5. อ.ดร.จุฑามาส  ชมผา  
         
หมายเหตุ   * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
      ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ย. 2558