คณะวิทยาศาสตร์

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์

ระดับปริญญาตรี      
ลำดับ ชื่อหลักสูตร สภาพหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร วันที่ สกอ.อนุมัติ 
1 วท.บ.ชีววิทยา ปรับปรุง พ.ศ.2558 1. ผศ.ประกิต สมัครค้า*  
      2. อ.ดร.ขวัญเดือน รัตนา*  
      3. อ.จักรพงค์  แท่งทอง* 11 ก.ย. 2558
      4. อ.ณัฐพงศ์  วงษ์ชุ่ม*  
      5. อ.ศุภาวีร์ แสงจันทร์จิรเดช*  
2 วท.บ.จุลชีววิทยา ปรับปรุง พ.ศ.2558 1. ผศ.เสรี   จันทรโสภณ*  
      2. อ.ตระหนัก  สมเนตร*  
      3. อ.ดร.วรพล  สุรพัฒน์* 11 ก.ย. 2558
      4. อ.ว่าที่ ร.ต.(หญิง)ดร. เกศินี  
                     จันทรโสภณ  
      5. อ.สัมฤทธิ์ ประวิทย์ธนา  
      6. อ.ขจรพงศ์  ดาศรี  
3 วท.บ.เคมี ปรับปรุง พ.ศ.2559 1. ผศ.ดร.กัญญา เกิดศิริ* 23 พ.ย. 2554
  (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร   2. อ.ดร.อมรรัตน์  วงษ์กลม*  
  ปี 2558)   3. อ.ดร.จาณียา ขันชะลี*  
      4. ว่าที่ ร.ต.สงวนศักดิ์ ศรีพลัง*  
      5. อ.ดร.อรทัย  สายสะอาด*  
      6. ผศ.ดร.สุดาพร ตังควณิช  
      7. อ.ดร.ถนัด  ธนะฉัตรชัยรัตนะ  
      8. อ.ดร.อรุณ จันทร์คำ  
      9. อ.ดร.นวลใย ญารักษา  
      10. อ.สิรินันท์  วิริยะสุนทร  
      11. อ.ภูดิท เกิดศิริ  
      12. อ.รมย์ธีรา เชื้อโชติ  
      13. อ.ดร.ปรีชา มูลสิน  
4 วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปรับปรุง พ.ศ.2559 1. อ.ดร.ธีรวรรณ บุญโทแสง* 20 ต.ค. 2559
  (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร   2. อ.ธนัสนี สมบูรณ์*  
  ปี 2548)   3. อ.สุนิดา ทองโท*  
      4. อ.ดร.นันทพร สุทธิประภา*  
      5. อ.ดร.บวร ไชยษา*  
5 วท.บ.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ใหม่ พ.ศ.2554 1. ผศ.ดร.อนุชา เพียรชนะ* 4 พ.ย. 2554
      2. อ.ดร.วรรณา สายแก้ว* ชะลอการ
      3. อ.ยุภาพร อำนาจ* รับนักศึกษา
      4. อ.วัฒนาชัย มาลัย*  
      5. อ.รมย์ธีรา เชื้อโชติ*  
6 วท.บ.ฟิสิกส์ ปรับปรุง พ.ศ.2559 1. อ.รณฤทธิ์ นาโควงศ์* อยู่ระหว่าง 
  (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร   2. อ.ฐิติพงษ์ อุ่นใจ* เสนอ สกอ.
  ปี 2558)   3. อ.ดร.ถนัด ธนะฉัตรชัยรัตนะ* รับรอง
      4. อ.ดร.มาฆบดี  รวยทรัพย์*  
      5. อ.ดร.ปิยวงศ์  ภิปัญญา*  
      6. ผศ.ดร.พัฒสุข ชำนินอก  
      7. ผศ.เสริฐ  เขียนนอก  
      8. อ.ดร.วัชรินกร เมฃฆลา  
      9. อ.คัชรินทร์  เวชชากุล  
7 วท.บ.สถิติประยุกต์ ปรับปรุง พ.ศ.2559 1. ผศ.ดร.เผ่าไทย วงศ์เหลา* อยู่ระหว่าง 
  (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร   2. อ.นันทวัน ทองพิทักษ์* เสนอ สกอ.
  ปี 2558)   3. อ.ธนกร สุทธิสนธ์* รับรอง
      4. อ.สมพร เทพฉิม*  
      5. อ.ขจิตา มัชฌิชา*  
      6. ผศ.จำลอง วงษ์ประเสริฐ  
8 วท.บ.คณิตศาสตร์ ปรับปรุง พ.ศ.2559 1. ผศ.มารศรี แนวจำปา* อยู่ระหว่าง 
  (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร   2. อ.สมถวิล ขันเขตต์* เสนอ สกอ.
  ปี 2548)   3. อ.ทัศนัย รังผึ้ง* รับรอง
      4. อ.ดร.บุญเย็น ทองคำ*  
      5. อ.ศุภมิตร พิมพ์ศรี*  
   ระดับบัณฑิตศึกษา      
ลำดับ ชื่อหลักสูตร สภาพหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร วันที่ สกอ. อนุมัติ
1 วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา ปรับปรุง พ.ศ.2558 1. ผศ.ดร.สุดาพร ตังควนิช* 11 ก.ย. 2558
      2. อ.ดร.สุพรรนี อะโอกิ*  
      3. อ.ดร.อรุณ  จันทร์คำ*  
      4. ผศ.ดร.รักชาติ ท่าโพธิ์  
      5. อ.ดร.พักพล  มุ่งลือ  
2 วท.ม.คณิตศาสตรศึกษา ปรับปรุง พ.ศ.2555 1. อ.ดร.อัจฉริยา นามไพ* 4 ก.ค. 2555
      2. รศ.ชาญชัย สุกใส*  
      3. อ.ดร.จิรัญญา  สุราวุธ*  
      4. อ.ดร.ศศิวิมล พรประไพ*  
      5. อ.เยาวรักษ์ ทองพุ่ม  
3 วท.ม.ฟิสิกส์ ใหม่ พ.ศ.2559 1. อ.ดร.วัชรินกร เมฆลา* 29 มิ.ย. 59
  (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร   2. ผศ.ดร.ภควัฒน์   
  ปี 2548)       วงศ์วรรณวัฒนา*  
      3. อ.ดร.คัชรินทร์  เวชชากุล*  
      4. ผศ.ดร.พัฒนสุข ชำนินอก  
      5. ผศ.เสริฐ  เขียนนอก  
         
หมายเหตุ   * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
      ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ย. 2559