คณะเกษตรศาสตร์

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์
ระดับปริญญาตรี      
ลำดับ หลักสูตร สภาหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร วันที่ สกอ. อนุมัติ
1 วท.บ.สัตวศาสตร์ ปรับปรุง พ.ศ.2558 1. อ.ดร.จุฑามาศ สิทธิวงศ์* 16 ธ.ค. 2558
  (ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร    2. รศ.ดร.สุนทรีพร ดวนใหญ่*  
  พ.ศ. 2548)   3. ผศ.ดำรงชัย โสกัณทัต*  
      4. อ.ดร.รัชตาภรณ์ ลุนสิน*  
      5. อ.กิตติ วิรุณพันธุ์*  
      6. ผศ.สุรีรัตน์ บุตรพรหม  
      7. ผศ.ดร.สมพร ดวนใหญ่  
2 วท.บ.เกษตรศาสตร์ ปรับปรุง พ.ศ.2559 1. อ.ดร.สังวาล สมบูรณ์* อยู่ระหว่าง
  (ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร    2. ผศ.ดร.สุรินทร์ หลวงนา* สกอ. 
  พ.ศ. 2558)   3. อ.ดร.สุจิตรา สืบนุการณ์* พิจารณา
      4. อ.ดร.วิรญา  ครองยุติ* รับรอง
      5. อ.ประภัสสร สมบัติศรี*  
      6. อ.โดม หาญพิชิตวิทยา  
      7. อ.นงลักษณ์ พยังคฆศิรินาวิน  
      8. อ.ดร.เสกสรร ชินวัง  
      9. ผศ.ดร.วรรษชน  สีหบุตร  
      10. อ.กิตติ วิรุณพันธ์  
      11. อ.ว่าที่ ร้อยตรีหญิงสุภัชญา ธานี  
3 วท.บ.การประมง ปรับปรุง พ.ศ.2559 1. รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล* อยู่ระหว่าง
  (ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร    2. อ.สมพร แซ่จ้อง* สกอ. 
  พ.ศ. 2548)   3. อ.กิติศักดิ์  ผุยชา* พิจารณา
      4. อ.นงลักษณ์ พยังคฆศิรินาวิน* รับรอง
      5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภัชญา ธานี*  
4 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรับปรุง พ.ศ.2559 1. ผศ.วรรษชน สีหบุตร* อยู่ระหว่าง
  การอาหาร   2. อ.ราเชนทร์ ดวงศรี* สกอ. 
  (ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร    3. ผศ.ดร.โชษณ  ศรีเกตุ* พิจารณา
  พ.ศ. 2558)   4. อ.กิตติพร สุพรรณผิว* รับรอง
      5. อ.สุชาดา เลาหศิลป์สมจิตร์*  
      6. อ.อนุธิดา  ผายพันธ์  
5 วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ ปรับปรุง พ.ศ.2559 1. ผศ.วลัยพรรณ ชินชัยสิรภัทร* อยู่ระหว่าง
  (ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร    2. ผศ.ดร.พรพิพล  ศรีเกตุ* สกอ. 
  พ.ศ. 2558)   3. อ.กิตธวัช บุญทวี* พิจารณา
      4. อ.วิภา มะลา* รับรอง
      5. อ.อนุธิดา ผายพันธ์*  
หมายเหตุ   * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
      ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ย. 2559