คณะสาธารณสุขศาสตร์

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร คณะสาธารณสุขศาสตร์
ระดับปริญญาตรี
ลำดับ หลักสูตร สภาหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร วันที่ สกอ. อนุมัติ
1 วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ปรับปรุง พ.ศ.2554 1. อ.สุมาพร ทองปรุง* 13 ธ.ค. 2554
      2. อ.ปัทมา ล้อพงค์พานิชย์*  
      3. อ.ดร.สุชยา วิริยะการุณย์*  
      4. อ.ว่าที่ ร้อยตรีจาตุรงค์ จงจีน  
      5. อ.ศศิธร ธงชัย  
2 ส.บ.สาธารณสุขชุมชน ใหม่ พ.ศ.2555 1. อ.รมณียากร มูลสิน* 1 ก.พ. 2556
      2. อ.สุรัตน์ หารวย*  
      3. อ.ชนฏ์พงศ์ เคลือศิริ*  
      4. อ.ภัทรภร เจริญบุตร  
      5. อ.ดร.มณฑิชา รักศิลป์  
3 วท.บ.อาชีวอนามัยและ ใหม่ พ.ศ.2558 1. อ.รัชนี  จูมจี* 1 ก.ย. 2558
        ความปลอดภัย   2. อ.ดวงดาว  สุดาทิพย์*  
      3. อ.กรวิภา หาระสาร*  
      4. อ.คมสันต์ ธงชัย  
      5. อ.สุวนิตย์ ทองหนุน  
         
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 ส.ม.การสร้างเสริมสุขภาพ ปรับปรุง พ.ศ.2558 1. อ.ดร.กุลชญา ลอยหา* 1 ก.ค. 2558
      2. ผศ.ดร.นพรัตน์ ส่งเสริม*  
      3. ผศ.ดร.สุภาพร ใจการุณ*  
      4. อ.ดร.เด่นดวงดี ศรีสุระ  
      5. ผศ.อรอนงค์ บุรีเลิศ