คณะพยาบาลศาสตร์

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์
ลำดับ หลักสูตร สภาหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร วันที่ สกอ. อนุมัติ
1 พยาบาลศาตรบัณฑิต  ใหม่ พ.ศ.2555 1. อ.ดร.กชพงศ์  สารการ* 31 ก.ค. 2555
  (พย.บ.)   2. อ.ปิยะนันท์ นามกุล*  
      3. อ.สุทินี เสาร์แก้ว*  
      4. อ.ขวัญประภัสสร จันทร์บุลีวัชระ  
      5. อ.ประกายรุ่ง จวนสาง*