คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  
ลำดับ หลักสูตร สภาหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร วันที่ สกอ. อนุมัติ
1 พท.บ.การแพทย์แผนไทย ปรับปรุง พ.ศ.2559 1. อ.มุสิกร ธุศรีวรรณ* 12 ต.ค. 2559
  (ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร    2. อ.พิชชานันท์  เธียรทองอินทร์*  
  พ.ศ. 2548)   3. อ.สุภาวดี นนทพจน์*  
      4. อ.พรกรัณย์  สมขาว*  
      5. อ.ปรียาภัทร  สิงห์ทอง*