คณะนิติศาสตร์

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร คณะนิติศาสตร์  
ลำดับ หลักสูตร สภาหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร วันที่ สกอ. อนุมัติ
1 น.บ.นิติศาสตร์ ปรับปรุง พ.ศ.2559 1. อ.มานัส สมสวย* 25 ส.ค. 2559
  (ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร    2. อ.วัลลภ ประเสริฐ*  
  พ.ศ. 2548)   3. อ.ไวกูณฐ์ ครองยุทธ*  
      4. อ.วีระยุทธ ลาสงยาง*  
      5. อ.ฉัตรวรินทร์ ภูวัชร์พิบูล*  
2 ศศ.บ.การบริหารงานยุติธรรม ปรับปรุง พ.ศ.2559 1. อ.นิโรธรี จุลเหลา* 25 ส.ค. 2559
        และสังคม   2. อ.ทิวาวรรณ อายุวัฒน์*  
  (ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร    3. พ.ต.อ เกียรติศักดิ์ กอมณี*  
  พ.ศ. 2548)   4. อ.ชาญชัย พีระภาณุรักษ์*  
      5. อ.เลอพร มหิพันธุ์*  
หมายเหตุ   * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร