ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษากรอกประวัติ

กรอกในระบบจองรายวิชา reg.ubru.ac.th  คลิก