แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา วันที่ 22 มิถุนายน 2559

00000

- ใบรับรองคุณวุฒิ วันที่ 2 สิงหาคม 59 รับได้ที่งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  

- นักศึกษาที่มารับใบรับรองคุณวุฒิวันที่ 2 สิงหาคม 59 ให้นักศึกษาถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาใบรับรองคุณวุฒิ ไปติดต่อรับเงินประกันของเสียหายคืนที่ งานกองคลัง ชั้น 2

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา วันที่ 22 มิ.ย. 2559 คลิก