โครงการจัดอบรมสร้างเครือข่ายนักศึกษาต้นแบบศีล ๕

000003

 ด้วย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการเพิ่มศักยภาพของนักศึกษา “สร้างเครือข่ายนักศึกษาต้นแบบศีล ๕” รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโกมุท โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ทุกหมู่เรียนๆละ ๒ คน จากคณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และนักศึกษาทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน ๑๓๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมีความเอื้ออาทร ต่อกัน มีความสามัคคี รักและศัทธาต่อมหาวิทยาลัยพร้อมที่จะปฏิบัติตนเป็นต้นแบบอย่างที่ดีของสังคม และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ในอนาคต โดยมี อาจารย์แจ่มใส เหล่าศิริ และคณะเป็นวิทยากร

จึงขอเชิญ นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรม ตามวันและสถานที่ดังกล่าว

นางสาวดวงจันทร์ อุตมังค์

ผู้ประสารข่าวสำนัก

26 มกราคม 2560