คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
ระดับปริญญาตรี
ลำดับ หลักสูตร สภาหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร วันที่ สกอ. อนุมัติ
1 วท.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปรับปรุง พ.ศ.2559 1. อ.บุปผาวรรณ เฉลิมวงค์* อยู่ระหว่าง
      2. ผศ.จิรพงศ์ โกศัลวิตร์* เสนอ สกอ.
      3. อ.ณวรา จันทร์ศิริ* รับรอง
      4. อ.วิลาสินี กากแก้ว*  
      5. อ.ชนิดาภา บุญประสม*  
2 วท.บ.การจัดการเทคโนโลยี ปรับปรุง พ.ศ.2554 1. อ.ขนิษฐา อินทะแสง* 6 พ.ค. 2554
        สารสนเทศ   2. อ.ธีรดา โชติพันธ์* ชะลอการรับ
      3. อ.สันทนีย์ กิจเพิ่มเกียรติ* นักศึกษา
      4. อ.วิพาภร  มากดี*  
      5. อ.ปกรณ์ กัลปดี  
3 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปรับปรุง พ.ศ.2559 1. ผศ.เสรี หร่ายเจริญ* อยู่ระหว่าง
      2. อ.ชัยวิชิต แก้วกลม* เสนอ สกอ.
      3. อ.ศิริมา ชมาฤกษ์* รับรอง
      4. อ.วีระกัญญา เดชผล*  
      5. อ.นันทยุทธ์ ละม้ายจีน*  
4 วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและ ปรับปรุง พ.ศ.2559 1. อ.อุดมเดช ทาระหอม* 20 ก.ย. 2559
        เทคโนโลยี   2. อ.ชัชวาล ขันติคเชนชาติ*  
      3. อ.ชัยภัทร โกศัลวิตร์*  
      4. อ.ธเนศ ศรพรหม*  
      5. อ.นิธินันท์ นาครินทร์*  
      6. อ.ยุทธศักดิ์ ทองแสน  
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 วท.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ปรับปรุง พ.ศ.2554 1. รศ.ประยงค์ ฐิติธนานนท์* 13 ธ.ค. 2554
       สารสนเทศเพื่อการศึกษา   2. ผศ.ดร.กชกร เจตินัย* ชะลอการรับ
      3. อ.ดร.ชาญศักดิ์ ศรีสวัสสกุล* นักศึกษา
      4. ผศ.ดร.เสทื้อน เทพรงทอง  
      5. ผศ.ธีระ สาธุพันธุ์  
หมายเหตุ   * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
      ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ย. 2559  

คณะนิติศาสตร์

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร คณะนิติศาสตร์  
ลำดับ หลักสูตร สภาหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร วันที่ สกอ. อนุมัติ
1 น.บ.นิติศาสตร์ ปรับปรุง พ.ศ.2559 1. อ.มานัส สมสวย* 25 ส.ค. 2559
  (ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร    2. อ.วัลลภ ประเสริฐ*  
  พ.ศ. 2548)   3. อ.ไวกูณฐ์ ครองยุทธ*  
      4. อ.วีระยุทธ ลาสงยาง*  
      5. อ.ฉัตรวรินทร์ ภูวัชร์พิบูล*  
2 ศศ.บ.การบริหารงานยุติธรรม ปรับปรุง พ.ศ.2559 1. อ.นิโรธรี จุลเหลา* 25 ส.ค. 2559
        และสังคม   2. อ.ทิวาวรรณ อายุวัฒน์*  
  (ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร    3. พ.ต.อ เกียรติศักดิ์ กอมณี*  
  พ.ศ. 2548)   4. อ.ชาญชัย พีระภาณุรักษ์*  
      5. อ.เลอพร มหิพันธุ์*  
หมายเหตุ   * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    

คณะพยาบาลศาสตร์

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์
ลำดับ หลักสูตร สภาหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร วันที่ สกอ. อนุมัติ
1 พยาบาลศาตรบัณฑิต  ใหม่ พ.ศ.2555 1. อ.ดร.กชพงศ์  สารการ* 31 ก.ค. 2555
  (พย.บ.)   2. อ.ปิยะนันท์ นามกุล*  
      3. อ.สุทินี เสาร์แก้ว*  
      4. อ.ขวัญประภัสสร จันทร์บุลีวัชระ  
      5. อ.ประกายรุ่ง จวนสาง*  

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  
ลำดับ หลักสูตร สภาหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร วันที่ สกอ. อนุมัติ
1 พท.บ.การแพทย์แผนไทย ปรับปรุง พ.ศ.2559 1. อ.มุสิกร ธุศรีวรรณ* 12 ต.ค. 2559
  (ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร    2. อ.พิชชานันท์  เธียรทองอินทร์*  
  พ.ศ. 2548)   3. อ.สุภาวดี นนทพจน์*  
      4. อ.พรกรัณย์  สมขาว*  
      5. อ.ปรียาภัทร  สิงห์ทอง*  

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร คณะสาธารณสุขศาสตร์
ระดับปริญญาตรี
ลำดับ หลักสูตร สภาหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร วันที่ สกอ. อนุมัติ
1 วท.บ.สาธารณสุขชุมชน ปรับปรุง พ.ศ.2554 1. อ.สุมาพร ทองปรุง* 13 ธ.ค. 2554
      2. อ.ปัทมา ล้อพงค์พานิชย์*  
      3. อ.ดร.สุชยา วิริยะการุณย์*  
      4. อ.ว่าที่ ร้อยตรีจาตุรงค์ จงจีน  
      5. อ.ศศิธร ธงชัย  
2 ส.บ.สาธารณสุขชุมชน ใหม่ พ.ศ.2555 1. อ.รมณียากร มูลสิน* 1 ก.พ. 2556
      2. อ.สุรัตน์ หารวย*  
      3. อ.ชนฏ์พงศ์ เคลือศิริ*  
      4. อ.ภัทรภร เจริญบุตร  
      5. อ.ดร.มณฑิชา รักศิลป์  
3 วท.บ.อาชีวอนามัยและ ใหม่ พ.ศ.2558 1. อ.รัชนี  จูมจี* 1 ก.ย. 2558
        ความปลอดภัย   2. อ.ดวงดาว  สุดาทิพย์*  
      3. อ.กรวิภา หาระสาร*  
      4. อ.คมสันต์ ธงชัย  
      5. อ.สุวนิตย์ ทองหนุน  
         
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 ส.ม.การสร้างเสริมสุขภาพ ปรับปรุง พ.ศ.2558 1. อ.ดร.กุลชญา ลอยหา* 1 ก.ค. 2558
      2. ผศ.ดร.นพรัตน์ ส่งเสริม*  
      3. ผศ.ดร.สุภาพร ใจการุณ*  
      4. อ.ดร.เด่นดวงดี ศรีสุระ  
      5. ผศ.อรอนงค์ บุรีเลิศ