แนวปฏิบัติ การขอยกเลิกรายวิชา

งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แนวปฏิบัติและขั้นตอนการขอยกเลิกรายวิชาเรียน

ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562  นักศึกษา ภาคปกติ และ กศ.บป. (ฉบับแก้ไข)
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562  นักศึกษา ภาคปกติ และ กศ.บป. (ฉบับแก้ไข 7 ต.ค. 62
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562  นักศึกษา ภาคปกติ และ กศ.บป.
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2561  นักศึกษา ภาคปกติ และ กศ.บป.
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561  นักศึกษา ภาคปกติ และ กศ.บป. (ฉบับแก้ไข 28 ม.ค. 62)
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 นักศึกษา ภาคปกติ และ กศ.บป.
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561  นักศึกษา ภาคปกติ และ กศ.บป.
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560 นักศึกษา ภาคปกติ และ กศ.บป.
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560  นักศึกษา กศ.บป. ฉบับแก้ไข 22 ก.พ. 61
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 นักศึกษา ภาคปกติ ฉบับแก้ไข 5 ม.ค. 61
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560  นักศึกษา กศ.บป. 
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 นักศึกษา ภาคปกติ 
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560  นักศึกษา กศ.บป. (ทุกรุ่น) ฉบับแก้ไข 8 ก.ย. 60
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 นักศึกษา ภาคปกติ (ทุกชั้นปี)
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560  นักศึกษา กศ.บป. (ทุกรุ่น)
adobe