เลื่อนสอบ

งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แนวปฏิบัติและขั้นตอนการขอเลื่อนสอบปลายภาคหลังวันสอบ

ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 นักศึกษา ภาคปกติ 
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559 นักศึกษา กศ.บป. (ทุกรุ่น)
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 นักศึกษา ภาคปกติ เข้าปี  56 57 58 และ 59
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 นักศึกษา กศ.บป. (ทุกรุ่น)
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 นักศึกษา กศ.บป. (ทุกรุ่น)
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 นักศึกษา ภาคปกติ เข้าปี 56 57 และ 58 
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 นักศึกษา ภาคปกติ เข้าปี 55 54 53 และ 52
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 นักศึกษา กศ.บป. (ทุกรุ่น
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557 นักศึกษา ภาคปกติ เข้าปี 56 57 
adobe
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557 นักศึกษา ภาคปกติ เข้าปี 55 54 53
adobe