ข้อบังคับ/ประกาศมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 รายการ  ไฟล์
 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561                                       download

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 รายการ  ไฟล์
 การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ สำหรับการฝึกทักษะ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พ.ศ.๒๕๖๓   download