โครงสร้างหลักสูตรนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2563

โครงสร้างหลักสูตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

 
1. คณะครุศาสตร์
 1 ค.บ.ภาษาอังกฤษ
 2 ค.บ.คณิตศาสตร์
 3 ค.บ.พลศึกษา
 4 ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
 5 ค.บ.การศึกษาพิเศษ
 6 ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 7 ค.บ.สังคมศึกษา
 8 ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
 9 ค.บ.ประถมศึกษา
 10 ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัล
     
   
2. คณะนิติศาสตร์
 1 น.บ.นิติศาสตร์  
 2 ศศ.บ.อาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม  
     
3. คณะเกษตรศาสตร์ 
 1 วท.บ.เกษตรศาสตร์ 
 2 วท.บ.เทคโนโลยีอาหาร
 3 วท.บ.สัตวศาสตร์
 4 วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ
     
4. คณะวิทยาศาสตร์
 1 วท.บ.คณิตศาสตร์ 
 2 วท.บ.เคมี
 3 วท.บ.สถิติประยุกต์
 4 วท.บ.ชีววิทยา 
 5 วท.บ.ฟิสิกส์
 6 วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 7 วท.บ.จุลชีววิทยา
 8 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
     
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 วท.บ.การออกแบบผลิตภัณฑ์
3 วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
4 ทล.บ.เทคโนโลยีโยธา
5 ทล.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
6 ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า
วศ.บ.วิศวกรรมเครือข่าย
8 วท.บ.โลจิสติกส์
9 วท.บ.สมาร์ตแอปพลิเคชัน
     
6. คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
 1 ศศ.บ.นิเทศศาสตร์ 
 2 บธ.บ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 3 บธ.บ.การตลาด
 4 บช.บ.บัญชี 
 5 บธ.บ.การจัดการทั่วไป
 6 บธ.บ.บัญชี 
 7 บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 8 บธ.บ.การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
 9 บธ.บ.การจัดการธุรกิจดิจิทัล
     
7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 1 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
 2 ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน
 3 ศป.บ.ดนตรี
 4 ศป.บ.นาฏศิลป์และการละคร
 5 ศป.บ.ทัศนศิลป์
 6 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 7 ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร์
 8 ศศ.บ.ภาษาไทย
 9 ศศ.บ.ภาษาจีน
 10 รป.บ.การปกครองท้องถิ่น   
 11 ศศ.บ.การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
 12 ศศ.บ.ธุรกิจโรงแรม
     
8. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
 1 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
 2 วท.บ.วิศวกรรมซอฟแวร์
 3 วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
 4  วท.บ.นวัตกรรมดิจิทัล
     
9. คณะแพทย์แผนไทย
 1 พท.บ.การแพทย์แผนไทย 
 2 วท.บ.วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ 
     
10. คณะสาธารณสุขชุมชนศาสตร์
 1 ส.บ.สาธารณสุขชุมชน  
 2 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
     
11. คณะพยาบาลศาสตร์
 1 พย.บ.พยาบาลศาสตร์
     
     

 

 

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2562

โครงสร้างหลักสูตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

 
1. คณะครุศาสตร์
 1 ค.บ.ภาษาอังกฤษ
 2 ค.บ.คณิตศาสตร์
 3 ค.บ.พลศึกษา
 4 ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
 5 ค.บ.การศึกษาพิเศษ
 6 ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 7 ค.บ.สังคมศึกษา
 8 ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
 9 ค.บ.ประถมศึกษา
 10 ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัล
     
   
2. คณะนิติศาสตร์
 1 น.บ.นิติศาสตร์  
 2 ศศ.บ.อาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม  
     
3. คณะเกษตรศาสตร์ 
 1 วท.บ.เกษตรศาสตร์ 
 2 วท.บ.การประมง 
 3 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 4 วท.บ.สัตวศาสตร์
 5 วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ
     
4. คณะวิทยาศาสตร์
 1 วท.บ.คณิตศาสตร์ 
 2 วท.บ.เคมี
 3 วท.บ.สถิติประยุกต์
 4 วท.บ.ชีววิทยา 
 5 วท.บ.ฟิสิกส์
 6 วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 7 วท.บ.จุลชีววิทยา
 8 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
     
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 1 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
 2 วท.บ.การออกแบบผลิตภัณฑ์
 3 วท.บ.เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
 4 วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 5 ทล.บ.เทคโนโลยีโยธา
 6 ทล.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
 7 ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า
 8 วศ.บ.วิศวกรรมเครือข่าย
 9 วท.บ.โลจิสติกส์
 10 วท.บ.โทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูล
     
6. คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
 1 ศศ.บ.นิเทศศาสตร์ 
 2 บธ.บ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 3 บธ.บ.การตลาด
 4 บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 5 บช.บ.บัญชี 
 6 บธ.บ.การจัดการทั่วไป
 7 บธ.บ.บัญชี 
 8 บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
     
7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 1 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
 2 ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน
 3 ศป.บ.ดนตรี
 4 ศป.บ.นาฏศิลป์และการละคร
 5 ศป.บ.ทัศนศิลป์
 6 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 7 ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร์
 8 ศศ.บ.ภาษาไทย
 9 ศศ.บ.ภาษาจีน
 10 ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
 11 รป.บ.การปกครองท้องถิ่น   
 12 ศศ.บ.การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
 13 ศศ.บ.ธุรกิจโรงแรม
     
8. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
 1 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
 2 วท.บ.วิศวกรรมซอฟแวร์
 3 วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
     
     
9. คณะแพทย์แผนไทย
 1 พท.บ.การแพทย์แผนไทย 
     
10. คณะสาธารณสุขชุมชนศาสตร์
 1 ส.บ.สาธารณสุขชุมชน  
 2 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
     
11. คณะพยาบาลศาสตร์
 1 พย.บ.พยาบาลศาสตร์
     
     

 

 

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2560

โครงสร้างหลักสูตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

 
1. คณะครุศาสตร์
 1 ค.บ.ภาษาอังกฤษ
 2 ค.บ.คณิตศาสตร์
 3 ค.บ.พลศึกษา
 4 ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
 5 ค.บ.การศึกษาพิเศษและคอมพิวเตอร์
 6 ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 7  ค.บ.สังคมศึกษา  
 8 ค.บ.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา
     
     
   
2. คณะนิติศาสตร์
 1 น.บ.นิติศาสตร์  
 2 ศศ.บ.อาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม  
     
3. คณะเกษตรศาสตร์ 
 1 วท.บ.เกษตรศาสตร์ 
 2 วท.บ.การประมง 
 3 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 4 วท.บ.สัตวศาสตร์
 5 วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ
     
4. คณะวิทยาศาสตร์
 1 วท.บ.คณิตศาสตร์ 
 2 วท.บ.เคมี
 3 วท.บ.สถิติประยุกต์
 4 วท.บ.ชีววิทยา 
 5 วท.บ.ฟิสิกส์
 6 วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 7 วท.บ.จุลชีววิทยา
     
     
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 1 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
 2 วท.บ.การออกแบบผลิตภัณฑ์
 3 วท.บ.เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
 4 วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 5 วท.บ.เทคโนโลยีโยธา
 6 วท.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
 7 วท.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า
 8 วศ.บ.วิศวกรรมเครือข่าย
 9 วท.บ.โลจิสติกส์
 10 วท.บ.โทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูล
     
6. คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
 1 ศศ.บ.นิเทศศาสตร์ 
 2 บธ.บ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 3 บธ.บ.การตลาด
 4 บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 5 บช.บ.บัญชี 
 6 บธ.บ.การจัดการทั่วไป
 7 บธ.บ.บัญชี 
 7 บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
     
7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 1 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
 2 ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน
 3 ศศ.บ.ดนตรี
 4 ศศ.บ.นาฏศิลป์และการละคร
 5 ศศ.บ.ทัศนศิลป์
 6 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 7 ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร์
 8 ศศ.บ.ภาษาไทย
 9 ศศ.บ.ภาษาจีน
 10 ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
 11 รป.บ.การปกครองท้องถิ่น 
 12 ศศ.บ.การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
 13 ศศ.บ.ธุรกิจโรงแรม
     
8. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
 1 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
 2 วท.บ.วิศวกรรมซอฟแวร์
 3 วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
     
     
9. คณะแพทย์แผนไทย
 1 พท.บ.การแพทย์แผนไทย 
     
10. คณะสาธารณสุขชุมชนศาสตร์
 1 ส.บ.สาธารณสุขชุมชน
 2 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
     
11. คณะพยาบาลศาสตร์
 1 พย.บ.พยาบาลศาสตร์
     
     

 

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2561

โครงสร้างหลักสูตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

 
1. คณะครุศาสตร์
 1 ค.บ.ภาษาอังกฤษ
 2 ค.บ.คณิตศาสตร์
 3 ค.บ.พลศึกษา
 4 ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
 5 ค.บ.การศึกษาพิเศษและคอมพิวเตอร์
 6 ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 7 ค.บ.สังคมศึกษา
 8 ค.บ.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา
 9 ค.บ.ประถมศึกษา
     
   
2. คณะนิติศาสตร์
 1 น.บ.นิติศาสตร์  
 2 ศศ.บ.อาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม  
     
3. คณะเกษตรศาสตร์ 
 1 วท.บ.เกษตรศาสตร์ 
 2 วท.บ.การประมง 
 3 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 4 วท.บ.สัตวศาสตร์
 5 วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ
     
4. คณะวิทยาศาสตร์
 1 วท.บ.คณิตศาสตร์ 
 2 วท.บ.เคมี
 3 วท.บ.สถิติประยุกต์
 4 วท.บ.ชีววิทยา 
 5 วท.บ.ฟิสิกส์
 6 วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 7 วท.บ.จุลชีววิทยา
 8 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
     
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 1 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
 2 วท.บ.การออกแบบผลิตภัณฑ์
 3 วท.บ.เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
 4 วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 5 วท.บ.เทคโนโลยีโยธา
 6 วท.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
 7 วท.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า
 8 วศ.บ.วิศวกรรมเครือข่าย
 9 วท.บ.โลจิสติกส์
 10 วท.บ.โทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูล
     
6. คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
 1 ศศ.บ.นิเทศศาสตร์ 
 2 บธ.บ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 3 บธ.บ.การตลาด
 4 บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 5 บช.บ.บัญชี 
 6 บธ.บ.การจัดการทั่วไป
 7 บธ.บ.บัญชี 
 8 บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
     
7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 1 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
 2 ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน
 3 ศศ.บ.ดนตรี
 4 ศศ.บ.นาฏศิลป์และการละคร
 5 ศป.บ.ทัศนศิลป์
 6 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 7 ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร์
 8 ศศ.บ.ภาษาไทย
 9 ศศ.บ.ภาษาจีน
 10 ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
 11 รป.บ.การปกครองท้องถิ่น   
 12 ศศ.บ.การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
 13 ศศ.บ.ธุรกิจโรงแรม
     
8. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
 1 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
 2 วท.บ.วิศวกรรมซอฟแวร์
 3 วท.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
     
     
9. คณะแพทย์แผนไทย
 1 พท.บ.การแพทย์แผนไทย 
     
10. คณะสาธารณสุขชุมชนศาสตร์
 1 ส.บ.สาธารณสุขชุมชน  
 2 วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
     
11. คณะพยาบาลศาสตร์
 1 พย.บ.พยาบาลศาสตร์
     
     

 

 

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2559

โครงสร้างหลักสูตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2559

 
1. คณะครุศาสตร์
 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 3 สาขาวิชาพลศึกษา
 4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 5 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและคอมพิวเตอร์
 6 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 7 สาขาวิชาสังคมศึกษา  
 8 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา
 9 สาขาวิชาการประถมศึกษา
     
   
2. คณะนิติศาสตร์
 1 สาขาวิชานิติศาสตร์  
 2 สาขาวิชาอาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม  
     
3. คณะเกษตรศาสตร์ 
 1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
 2 สาขาวิชาการประมง 
 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 4 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 5 สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ
     
4. คณะวิทยาศาสตร์
 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 2 สาขาวิชาเคมี
 3 สาขาวิชาสถิติประยุกต์
 4 สาขาวิชาชีววิทยา 
 5 สาขาวิชาฟิสิกส์
 6 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 7 สาขาวิชาจุลชีววิทยา
     
     
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
 6 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
 7 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
 8 สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่าย
 9 สาขาวิชาโลจิสติกส์
     
     
6. คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
 2 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 3 สาขาวิชาการตลาด
 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 5 สาขาวิชาบัญชี (บช.บ.)
 6 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 7 สาขาวิชาบัญชี (บธ.บ.)
     
7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 2 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 3 สาขาวิชาดนตรี
 4 สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร
 5 สาขาวิชาทัศนศิลป์
 6 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 7 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 8 สาขาวิชาภาษาไทย
 9 สาขาวิชาภาษาจีน
 10 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
 11 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
 12 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
 13 สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม
     
8. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
 1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 2 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์
 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
     
     
9. คณะแพทย์แผนไทย
 1 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
     
10. คณะสาธารณสุขชุมชนศาสตร์
 1 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 2 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
     
11. คณะพยาบาลศาสตร์
 1 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์