ปรัชญา/วิสัยทัศน์

vis2

วิสัยทัศน์

สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย

สร้างคุณค่าใหม่ในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

และมีประสิทธิผล บนหลักธรรมาภิบาล

 

พันธกิจ

ให้บริการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยให้สามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุผล

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โดยเน้นพัฒนาการให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย รวดเร็ว และถูกต้อง