ผลการพิจารณาเลื่อนสอบปลาย หลังวันสอบ

ผลการพิจารณาเลื่อนสอบปลาย หลังวันสอบ

  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ภาคปกติ และ กศ.บป. รหัส 63 62 และ 61  adobe
  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ภาคปกติ รหัส 60 59 58 และหมู่เรียนพิเศษ  adobe
 ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562 กศ.บป. รหัส 61 62  adobe
 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562  ภาคปกติ รหัส 60 59 58 และหมู่พิเศษ  adobe
 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 กศ.บป. รหัส 61 62  adobe
 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562  กศ.บป. รหัส 60 59 58 57 และ 51  adobe
 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 ภาคปกติ รหัส 61 62  adobe
 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562  กศ.บป. รหัส 61 62  adobe
 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 กศ.บป. รหัส 57 58 59 60  adobe
 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 ภาคปกติ รหัส 61 62  adobe
 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 ภาคปกติ รหัส 57 58 59 60  adobe
 ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2561    adobe
 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ภาคปกติ รหัส 61  adobe
 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ภาคปกติ รหัส 57 58 59 60  adobe
 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 กศ.บป. รหัส 61 60 59 58  adobe
 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 กศ.บป. รหัส 57 58 59 60  adobe
 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ภาคปกติ รหัส 56 57 58 59 60  adobe
 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 กศ.บป. รหัส 61  adobe
 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ภาคปกติ รหัส 61  adobe

ภาคการศึกษาก่อน 1/2561 คลิก