การพิจารณาสิทธิ์การสอบปลายภาค

ผลการพิจารณาสิทธิ์การสอบปลายภาค

ภาคการศึกษาที่ 1 / 2561 adobe
   

นักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี

บัญชีรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี                                                  
      ประจำปีการศึกษา 2560 download
      ประจำปีการศึกษา 2562 download

การเทียบโอน GE

การเทียบโอนผลการเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2561   คลิก  
   

กำหนดภาระงานอาจารย์

   
ข้อบังคับฯ การกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561 คลิก
   
ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการคิดค่าภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561 คลิก

หมวดหมู่รอง