คณะที่เปิดสอน 

คณะเกษตรศาสตร์

 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ

 คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะนิติศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย