คณะครุศาสตร์
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
  สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
  สาขาวิชาพลศึกษา 
  สาขาวิทยาศาสตร์ 
  สาขาวิชาสังคมศึกษา
  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
     
   
คณะนิติศาสตร์
  สาขาวิชานิิติศาสตร์  
  สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม  
     
คณะเกษตรศาสตร์ 
  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
  สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
     
คณะวิทยาศาสตร์
  สาขาวิชาเคมี 
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
  สาขาวิชาจุลชีววิทยา
  สาขาวิชาชีววิทยา 
  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  สาขาวิชาฟิสิกส์ 
     
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  
  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่าย
     
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  
  สาขาวิชาการบัญชี 
  สาขาวิชาการตลาด 
  สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  สาขาวิชาบรรณารักศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
  สาขาวิชาดนตรี 
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
  สาขาวิชาภาษาจีน 
  สาขาวิชาภาษาไทย
  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
  สาขาวิชาศิลปกรรม  
  สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร  
     
โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  สาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชันเทคโนโลยี
  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์
  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
     
วิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนทางเลือก 
  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย