รายชื่อผู้สำเร็จประจำภาคการศึกษา 2/2559 วันที่ 16 พ.ค. 60

CON160560

CONx

บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา download2
บัญชีรายชื่อครุศาสตรศาสตรบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อวิทยาศาสตรบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อศิลปศาสตรบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อบริหารธุรกิจบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อนิติศาสตรบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อรัฐประสาศนศาสตรบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อบัญชีบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต download
บัญชีรายชื่อพยาบาลศาสตรบัณฑิต download

 

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

  • ติดต่อรับใบแสดงผลการศึกษา(Transcript) ตั้งแต่  วันที่ 19 พ.ค. 2560  เวลา 09.00 น. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง(ข้างหอประชุมไพรพะยอม)  สิ่งที่ต้องนำมาด้วยบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักศึกษา 
  • ส่งงรูปถ่าย 2 นิ้ว ภายในวันที่ 17 - 19 พ.ค. 2560 (ด้านหลังรูปเขียน ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา หมู่เรียน ลำดับที่อนุมัติผลการศึกษา และวันที่สำเร็จการศึกษา)ที่ งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • ติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิ  25 พฤษภาคม  2560 ณ หอประชุมไพรพะยอม ประตูทางเข้าฝั่งตรงข้าม อาคารศูนย์การเรียนรู้

        สิ่งที่ต้องนำมาติดต่อ บัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน

       กรณี ผู้ปกครองมารับเอกสารแทน(บิดา หรือ มารดา) จะต้องแสดงบัตรประชาชนของผู้ปกครอง