ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

con56 57

 รายชื่อบัณฑิต..

ลำดับที่ ปริญญา ไฟล์รายชื่อ
1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ1) adobe
2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ2) adobe
3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
adobe
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ1) adobe
5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ2) adobe
6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
adobe
7 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ1) adobe
8 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ2) adobe
9 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
adobe
10 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ2) adobe
11 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต
adobe
12 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ1)
adobe
13 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ2) adobe
14 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
adobe
15 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต adobe
16 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ1) adobe
17 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ2) adobe
18 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
adobe
19 ปริญญาบัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ1) adobe
20 ปริญญาบัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ2) adobe
21 ปริญญาบัญชีบัณฑิต
adobe
22 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต adobe
23 ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ1) adobe
24 ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ2) adobe
25 ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
adobe

กำหนดการซ้อมรับคลิก 

buddit25583