คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร สังกัดคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
   ระดับปริญญาตรี      
ลำดับ หลักสูตร สภาหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
1 บัญชีบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ.2559 1. ผศ.หทัยรัตน์  ควรรู้ดี*  
  (ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร    2. ผศ.ประนอม  คำผา*  
  พ.ศ. 2548)   3. อ.ดร.ก้องเกียรติ สหายรักษ์* 25 มี.ค. 2559
      4. อ.พรชัย วีระนันทาเวทย์*  
      5. อ.สุจิตรา หงษ์ยนต์*  
2 บธ.บ.การบัญชี ปรับปรุง พ.ศ.2559 2. ผศ.บดินทร์ภัทร์ สุนบุญรัตน์* 25 ส.ค. 2559
  (ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร    2. อ.ดร.ประไพพิศ เลียบบสื่อตระกูล*  
  พ.ศ. 2548)   3. อ.รัชนิกร วรรณสถิตย์*  
      4. อ.พัชราวดี กุลบุญญา  
      5. อ.ฤติมา มุ่งหมาย  
3 บธ.บ.การตลาด ปรับปรุง พ.ศ.2559 1. ผศ.นรีนุช ยุวดีนิเวศ* อยู่ระหว่าง
  (ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร    2. อ.ดร.พิมุกต์ สมชอบ* สกอ.
  พ.ศ. 2548)   3. อ.อุมารินทร์ ราตรี* พิจารณา
      4. อ.รัตนาภรณ์ แซ่ลี้* รับรอง
      5. อ.บุษยมาส ชื่นเย็น*  
4 บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปรับปรุง พ.ศ.2559 1. ผศ.ดร.อำไพ ยงกุลวณิช* อยู่ระหว่าง
  (ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร    2. อ.ไมตรี  ริมทอง* สกอ.
  พ.ศ. 2548)   3. อ.ขนิษฐา  คนกล้า* พิจารณา
      4. อ.ส่งศรี ลี้หิรัญพงศ์ รับรอง
      5. อ.พัฒนศักดิ์ ปทุมวัน  
5 บธ.บ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปรับปรุง พ.ศ.2559 1. ผศ.มาลิณี ศรีไมตรี* 12 ต.ค. 2559
  (ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร    2. ผศ.วิกานดา เกษตรเอี่ยม*  
  พ.ศ. 2548)   3. อ.อนันต์ สุนทราเมธากุล  
      4. อ.อดุลยเดช ตันแก้ว*  
      5. ผศ.วรรณณา ปิยะรัตน์มานนท์  
6 บธ.บ.การจัดการทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ.2559 1. อ.อมรรัตน์ พรประเสริฐ* 25 ส.ค. 2559
  (ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร    2. อ.ดร.นิภา ชุณหภิญโญกุล*  
  พ.ศ. 2548)   3. อ.ดลฤดี จันทร์แก้ว*  
      4. อ.เจริญ โสภา  
      5. อ.ภราดา บุญรมย์  
7 ศศ.บ.นิเทศศาสตร์ ปรับปรุง พ.ศ.2559 1. ผศ.ประกายดาว สาริกบุตร* 20 ก.ย. 2559
  (ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร    2. อ.วิชุดา สวัสดี สังข์ทองหลาง*  
  พ.ศ. 2548)   3. อ.วรลักษณ์ อ่อน ณ นัยน์*  
      4. อ.ศิโรรัตน์ พลไชย  
      5. อ.ปณิสญา อธิจิตตา  
ระดับบัณฑิตศึกษา
ลำดับ หลักสูตร สภาหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร วันที่ สกอ.อนุมัติ
1 บธ.ม.การจัดการ ปรับปรุง พ.ศ.2558 1. รศ.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช* 17 ส.ค. 2558
      2. ผศ.ดร.กิติมา จึงสุวดี*  
      3. รศ.ดร.นลินี ทองประเสริฐ*  
      4. ผศ.ดร.อัยรดา พรเจริญ  
      5. อ.ดร.สุธิดา แจ่มใส ไวท์  
2 บธ.ม.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ใหม่ พ.ศ.2553 1. อ.ดร.สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ*  
      2. อ.ดร.จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ* 7 มิ.ย. 2555
      3. อ.ดร.วลัยพร สุขปลั่ง ชะลอการรับ
      4. อ.ดร.สุภาวดี ขุนทองจันทร์* นักศึกษา
      5. อ.ดร.ชัยยง ชัยเจริญทวีกิจ  
3 บธ.ด.การจัดการ ใหม่ พ.ศ.2558 1. ผศ.ดร.นลินี ทองประเสริฐ*  
      2. ผศ.ดร.กิติมา จึงสุวดี* 8 เม.ย. 2558
      3. ผศ.ดร.อัยรดา พรเจริญ*  
      4. รศ.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช*  
      5. อ.ดร.สุธิดา แจ่มใส ไวท์*  
หมายเหตุ   * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
      ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ย. 2559