คณะครุศาสตร์

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร สังกัดคณะครุศาสตร์
ระดับปริญญาตรี
ลำดับ หลักสูตร สภาหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร วันที่ สกอ.อนุมัติ
1 ค.บ.สังคมศึกษา ปรัปปรุง พ.ศ.2555 1. ผศ.วิชิต ประสมปลื้ม*  
      2. อ.เศวตาภรณ์ ตั้งวันเจริญ* 13 ก.พ. 2557
      3. อ.ดร.เกริกไกร แก้วล้วน*  
      4. ผศ.สมมิตร ตรีนิคม  
      5. อ.สุเนตร ชัยป่ายาง  
2 ค.บ.การศึกษาปฐมวัย ปรับปรุง พ.ศ.2555 1. ผศ.วยุภา สุขอู๊ด*  
      2. ผศ.ทิพากร บุญยกุลศรีรุ่ง* 13 ก.พ. 2557
      3. อ.จันทิมา เคลือบสำราญ  
      4. อ.วรารัตน์  ธุมาลา*  
      5. อ.ธิดารัตน์  จันทะหิน  
3 ค.บ.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ปรับปรุง พ.ศ.2555 1.  ผศ.วิไลพร โกศัลวิตร์*  
      การศึกษา   2. อ.ณรัช ไชยชนะ* 20 ก.พ. 2557
      3. อ.เกริกศักดิ์ เบญจรัฐพงศ์  
      4. อ.รัตน์ชฎาพร ศรีสุระ*  
      5. อ.อธิป เกตุศิริ  
4 ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ.2558 1. อ.ดร.อรสา  อินทร์น้อย*  
      2. อ.ดร.ณัฐกิตติ์ สวัสดิ์ไธสง* 2 มี.ค. 2559
      3. อ.ณัฐฐิตาภรณ์ ชาตรี*  
      4. อ.ชนารักษ์ เวชสวัสดิ์  
      5. อ.ทิพวดี ไชยยงยศ  
5 ค.บ.ภาษาอังกฤษ ปรับปรุง พ.ศ.2555 1. อ.มนทยา ศรีษะภูมิ*  
      2. อ.สุจินตนา จันทร์สมัคร์* 13 ก.พ. 2557
      3. อ.ฐานิยา ทองไทย*  
      4. อ.พิกุล  สายดวง  
      5. อ.นันท์นภัส  อยู่ประยงค์  
6 ค.บ.คณิตศาสตร์ ปรับปรุง พ.ศ.2555 1. ดร.กาญจนา สุจีนะพงษ์*  
      2. อ.สุจินดา เลิศนาวีพร* 13 ก.พ. 2557
      3. อ.กฤติเดช จันทวารา*  
      4. อ.ดร.นิรมิต ชาวระนอง  
      5. อ.วีระศักดิ์ แก่นอ้วน  
7 ค.บ.การศึกษาพิเศษและ ปรับปรุง พ.ศ.2555 1. ผศ.นงนุช เพชรบุญวัฒน์*  
       คอมพิวเตอร์   2. อ.อรุณรัตน์  เดชสุวรรณ* 20 ก.พ. 2557
      3. อ.ธนรัฐ  โชติพันธ์*  
      4. อ.เริงชล พุฒกลาง  
      5. อ.ธิติพร ชาญศิริวัฒน์*  
8 ค.บ.พลศึกษา ปรัปปรุง พ.ศ.2556 1. อ.ดร.ไพวุฒิ ลังกา*  
      2. อ.วรชิต พรหมน้อย* 21 พ.ย. 2557
      3. อ.นเรศ ขันธะรี*  
      4. อ.สมศักดิ์  มณีเรืองสิน  
      5. อ.ไชยวัฒน์ นามบุญลือ  
9 ค.บ.การประถมศึกษา ปรัปปรุง พ.ศ.2556 1. ผศ.สุดใจ บุญอารีย์*  
      2. อ.สุกัญญา นุตโร* 21 พ.ย. 2557
      3. อ.ว่าที่ ร.ต.หญิงเกศธิดา กิจจาไกร*  
      4. อ.ปิยาพัชญ์ นิธิศอัครานนท์*  
      5. ผศ.เกษม บุญรมย์*  
ระดับบัณฑิตศึกษา
ลำดับ หลักสูตร สภาหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร วันที่ สกอ. อนุมัติ
1 ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปรับปรุง พ.ศ.2557 1. รศ.ดร.ชวนชัย เชื้อสาธุชน*  
      2. ผศ.ดร.ชูชีพ ประทุมเวียง* 1 พ.ค. 2558
      3. ผศ.ดร.เชาวน์ประภา เชื้อสาธุชน*  
      4. ผศ.ดร.อารี หลวงนา  
      5. ผศ.สุมลรัตน์ ไกรสรสวัสดิ์  
2 ค.ม.บริหารการศึกษา  ปรับปรุง พ.ศ.2558 1. รศ.ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง*  
      2. รศ.ดร.สมาน  อัศวภูมิ* 16 ก.ค. 2558
      3. อ.ดร.พงษ์ธร สิงห์พันธ์*  
      4. อ.ดร.ชวนคิด มะเสนะ  
      5. อ.ดร.สุวิมล โพธิ์กลิ่น  
3 ค.ด.บริหารการศึกษา ปรับปรุง พ.ศ.2558 1.รศ.ดร.สมาน อัศวภูมิ*  
      2. ผศ.ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง* 1 ต.ค. 2558
      3. อ.ดร.ชวนคิด มะเสนะ*  
      3. อ.ดร.พงษ์ธร สิงห์พันธ์  
      5. อ.ดร.สุวิมล โพธิ์กลิ่น  
4 ค.ม.วิจัยและประเมินผล ปรับปรุง พ.ศ.2559 1. รศ.ดร.ธีรวุฒิ เอกะกุล* อยู่ระหว่าง
       การศึกษา   2. รศ.ดร.จำลอง วงษ์ประเสริฐ* สกอ.
      2. ผศ.ดร.เสนอ ภิรมจิตรผ่อง* พิจารณา
      4. อ.ดร.รสวลีย์ อักษรวงศ์* รับรอง
      5. อ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม* หลักสูตร
5 ปร.ด.วิจัยและประเมินผล ปรับปรุง พ.ศ.2558 1. รศ.ดร.ธีรวุฒิ เอกะกุล*  
         การศึกษา   2. ผศ.ดร.จำลอง วงษ์ประเสริฐ* 18 มิ.ย. 2558
      3. อ.ดร.มาลีรัตน์ ขจิตเนติธรรม*  
      4. อ.ดร.อมรรัตน์ พันธ์งาม  
      5. อ.ดร.รสวลีย์ อักษรวงศ์  
6 ค.ม.การพัฒนาหลักสูตรและ ปรับปรุง พ.ศ.2558 1. รศ.ดร.กชกร  ธิปัตดี*  
      การเรียนการสอน   2. ผศ.ดร.อนุศักดิ์ เกตศิริ* 30 ต.ค. 2558
      3. รศ.นพดล จันทร์เพ็ญ*  
      4. ผศ.ดร.วุฒิ ลีนาม  
      5. อ.ดร.ปิยาภรณ์ พุ่มแก้ว  
      6. ผศ.ดร.ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์  
7 ค.ด.การพัฒนาหลักสูตรและ ใหม่ พ.ศ.2558 1. รศ.ดร.กชกร  ธิปัตดี*  
      การเรียนการสอน   2. ผศ.ดร.วุฒิ ลีนาม* 19 พ.ย. 2558
      3. อ.ดร.ปิยาภรณ์ พุ่มแก้ว*  
      4. ผศ.ดร.อนุศักดิ์ เกตศิริ  
      5. ผศ.ดร.ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์  
      6. รศ.นพดล จันทร์เพ็ญ  
         
หมายเหตุ   * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
         
      ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ย. 2559