คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
ระดับปริญญาตรี
ลำดับ หลักสูตร สภาหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร วันที่ สกอ. อนุมัติ
1 วท.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปรับปรุง พ.ศ.2559 1. อ.บุปผาวรรณ เฉลิมวงค์* อยู่ระหว่าง
      2. ผศ.จิรพงศ์ โกศัลวิตร์* เสนอ สกอ.
      3. อ.ณวรา จันทร์ศิริ* รับรอง
      4. อ.วิลาสินี กากแก้ว*  
      5. อ.ชนิดาภา บุญประสม*  
2 วท.บ.การจัดการเทคโนโลยี ปรับปรุง พ.ศ.2554 1. อ.ขนิษฐา อินทะแสง* 6 พ.ค. 2554
        สารสนเทศ   2. อ.ธีรดา โชติพันธ์* ชะลอการรับ
      3. อ.สันทนีย์ กิจเพิ่มเกียรติ* นักศึกษา
      4. อ.วิพาภร  มากดี*  
      5. อ.ปกรณ์ กัลปดี  
3 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปรับปรุง พ.ศ.2559 1. ผศ.เสรี หร่ายเจริญ* อยู่ระหว่าง
      2. อ.ชัยวิชิต แก้วกลม* เสนอ สกอ.
      3. อ.ศิริมา ชมาฤกษ์* รับรอง
      4. อ.วีระกัญญา เดชผล*  
      5. อ.นันทยุทธ์ ละม้ายจีน*  
4 วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและ ปรับปรุง พ.ศ.2559 1. อ.อุดมเดช ทาระหอม* 20 ก.ย. 2559
        เทคโนโลยี   2. อ.ชัชวาล ขันติคเชนชาติ*  
      3. อ.ชัยภัทร โกศัลวิตร์*  
      4. อ.ธเนศ ศรพรหม*  
      5. อ.นิธินันท์ นาครินทร์*  
      6. อ.ยุทธศักดิ์ ทองแสน  
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 วท.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ปรับปรุง พ.ศ.2554 1. รศ.ประยงค์ ฐิติธนานนท์* 13 ธ.ค. 2554
       สารสนเทศเพื่อการศึกษา   2. ผศ.ดร.กชกร เจตินัย* ชะลอการรับ
      3. อ.ดร.ชาญศักดิ์ ศรีสวัสสกุล* นักศึกษา
      4. ผศ.ดร.เสทื้อน เทพรงทอง  
      5. ผศ.ธีระ สาธุพันธุ์  
หมายเหตุ   * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
      ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ย. 2559